Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowe rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister edukacji Katarzyna Hall podpisała 8 kwietnia rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły.

Najważniejsze zmiany, wprowadzone przez nowe rozporządzenie to m.in. rozdzielenie konstrukcji „ogłoszenia konkursu", jako elementu kompetencji organu prowadzącego, od „ogłoszenia o konkursie", będącej czynnością techniczną mającą na celu upublicznienie informacji, odejście od ustalenia przez ministra wzoru ogłoszenia o konkursie, na rzecz wskazania w przepisach rozporządzenia elementów, jakie powinno zawierać ogłoszenie konkursu, możliwości składanie przez kandydata kopii poświadczonych przez siebie za zgodność z oryginałem oraz podejmowanie przez komisję decyzji o wyłonieniu kandydata bezwzględną większością głosów obecnych członków komisji w kolejnych możliwych trzech głosowaniach.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MEN, 8.04.2010
A.B./A.D., 8 kwietnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży