Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowe projekty rozporządzeń

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN w Biuletynie Informacji Publicznej ukazały się następujące projekty rozporządzeń:

- projekt rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

- projekt rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;

- projekt rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa;

- projekt rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego;

- projekt rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;

- projekt rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

Wszystkie projekty zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji z partnerami społecznymi oraz związkami zawodowymi.

30 lipca minister Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nowelizacją ustawy oświatowej z 19 marca 2009 r., ocenę pracy dyrektora szkoły przeprowadza organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Do tej pory ocenę taką przeprowadzał kurator oświaty w porozumieniu z samorządem. Przewodniczącym zespołu oceniającego ma być zawsze przedstawiciel samorządu.

BIP, MEN, 30.07.2009
A.R./A.D., 30 lipca 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży