Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowa koncepcja testów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN zmienia system sprawdzianów po podstawówce, gimnazjum i liceum. Jedną z głównych zmian może być takie ułożenie sprawdzianu po podstawówce, testów gimnazjalnych i matur, by wiedza i umiejętności każdego z uczniów na każdym etapie edukacji sprawdzane były przede wszystkim z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego oraz matematyki.

27.08 odbyła się konferencja podsumowująca wyniki sesji egzaminacyjnej 2009 roku. W konferencji uczestniczyła minister edukacji narodowej Katarzyny Hall i dyrektor CKE prof. Krzysztof Konarzewski. Dyrektor Konarzewski oraz eksperci CKE zaprezentowali analizę wyników sesji egzaminacyjnej 2009 roku sprawdzianu szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Minister Katarzyna Hall przedstawiła założenia proponowanych zmian w egzaminach, które mają dostosować je do wymagań nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Nowy system egzaminów końcowych wprowadzany będzie (z możliwością wcześniejszego wprowadzania niektórych elementów): od roku 2012 – egzamin gimnazjalny i od roku 2015 – matura i sprawdzian po szkole podstawowej. Zakłada się trzykrotnie pytania w tej samej formie zarówno po sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym, jak i części obowiązkowej matury. Egzamin z języka polskiego składać się będzie z zadań zamkniętych oraz wypowiedzi pisemnej na podany temat. W szkołach kończących się maturą, po egzaminie podstawowym można będzie przystąpić do drugiej części egzaminu – na poziomie rozszerzonym. Egzamin z matematyki składać się będzie z zadań zamkniętych oraz 2-3 zadań wymagających przedstawienia toku rozumowania. Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym składać się będzie z zadań zamkniętych, którego wymagania wynikają z zakresu wymagań podstawy programowej – odpowiednio po szkole podstawowej (6lat nauki), po gimnazjum – poziom III.0 (podstawowy – 3 lata nauki) i III.1 (rozszerzony – 9 lat nauki), na obowiązkowej maturze – poziom IV.1 (6 lat nauki). Wszystkie zadania oceniane będą według upublicznionych ogólnych kryteriów. Stosowany sposób przyznawania punktów za poszczególne zadania zamknięte oraz opis sposobu oceniania wypowiedzi pisemnych lub toku rozumowania uczniów będzie stały i jawny.

Gimnazjalistom dojdzie prezentacja ustna opracowana nie przez jednego ucznia indywidualnie, ale przez zespół uczniów, na dowolny temat z wybranej przez nich dziedziny. Prezentacja zniknie natomiast z egzaminu maturalnego. Każdy maturzysta poza obowiązkowymi trzema przedmiotami na poziomie podstawowym będzie musiał zaliczyć na poziomie rozszerzonym co najmniej dwa wybrane przedmioty.

Czas trwania pisemnych części wszystkich egzaminów będzie dostosowany do potrzeb dyslektyków, bez wymagania odrębnych zaświadczeń.

MEN zastanawia się, czy nagrywać ustne egzaminy maturalne. – Rozważamy, czy będzie to możliwe. Nagrania służyłyby nadzorowi – powiedziała minister Hall.

Jeśli chodzi o tegoroczne egzaminy, w informacji CKE podano, że średni wynik uczniów kończących szkołę podstawową wynosi 22,4 pkt. i jest niższy od wyniku ubiegłorocznego o ponad 3 pkt, jednak nie świadczy to o niższych osiągnięciach tegorocznych szóstoklasistów, lecz o zastosowaniu nieco trudniejszego, silniej różnicującego testu. Dziewczęta uzyskały wyższe wyniki od chłopców, ich przewaga jest szczególnie widoczna w pisaniu. Wyniki w czytaniu pokazują, że szóstoklasiści znacznie lepiej rozumieją szczegóły tekstu niż chwytają sens całości. W pisaniu uczniowie znacznie lepiej radzą sobie z treścią niż z formą. W zakresie umiejętności matematycznych szóstoklasiści nieźle opanowali wykonywanie działań na liczbach naturalnych, kolejność wykonywania działań, stosowanie wzorów na pola figur i zamianę jednostek długości. Znacznie gorzej radzą sobie z działaniami na liczbach dziesiętnych i z obliczeniami dotyczącymi czasu. Do mankamentów należy zaliczyć to, że wielu uczniów nie poddaje otrzymanych wyników żadnej refleksji, w wyniku czego podają w rozwiązaniu wyniki zupełnie nonsensowne.

W części humanistycznej egzaminu gimnazjalistom nie sprawiło większych trudności zrozumienie tekstu (średnio otrzymali 73% punktów możliwych do uzyskania). Jak zawsze dużo trudniejsze okazało się tworzenie własnego tekstu (54% punktów). W części matematyczno-przyrodniczej tradycyjnie najłatwiejsze okazało się wyszukiwanie i stosowanie informacji (70% punktów), a najtrudniejsze – zastosowanie zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów (zaledwie 36% punktów). W pierwszym egzaminie z języka obcego nowożytnego uczniowie dobrze radzili sobie z zadaniami wspomaganymi materiałem ikonograficznym lub wymagającymi reagowania na typowe sytuacje w życiu codziennym. Najłatwiejsze okazało się wyszukiwanie informacji w różnych tekstach, również obcojęzycznych. Jeżeli jednak informacje były bardziej złożone, gimnazjaliści mieli problem z ich analizą, przetworzeniem i krytyczną oceną i nie potrafili zdefiniować sytuacji problemowej oraz uzasadnić postawionej tezy. Gimnazjalistom brakuje wiedzy historycznej niezbędnej do świadomego uczestnictwa w kulturze, znajomości pojęć z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nauki o języku, teorii literatury oraz umiejętności posługiwania się tymi pojęciami.

Zdawalność egzaminu maturalnego była uzależniona od typu szkoły. Świadectwo dojrzałości uzyskało ogółem 89% absolwentów liceów ogólnokształcących, 67% absolwentów techników oraz 61% absolwentów liceów profilowanych. Niższą zdawalność uzyskali absolwenci liceów uzupełniających i techników uzupełniających – odpowiednio 40% i 31%. Skuteczność zdawania egzaminu w roku 2009 dla absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników była porównywalna z wynikami z roku ubiegłego. Do mocnych stron wykształcenia tegorocznych maturzystów należą odczytywanie i przetwarzanie prostych informacji ze źródeł pisanych, pisanie spójnego tekstu, rozwiązywanie prostych problemów, do słabych zaś – projektowanie eksperymentów, rozwiązywanie złożonych problemów, odczytywanie danych z tabel, wykresów i map, wyciąganie wniosków, rozumienie pojęć z zakresu przedmiotów objętych egzaminem i posługiwanie się nimi, ubogi zasób słownictwa i niewrażliwość stylistyczna.

Krzysztof Konarzewski, dyrektor CKE, komentował w Rzeczpospolitej planowane zmiany w systemie egzaminów. Powiedział, że nowe rozwiązanie pozwoli spojrzeć przekrojowo na rozwój wykształcenia każdego ucznia, a także zobaczyć, jak zmienia się kształcenie w kolejnych rocznikach. Obecnie testy nie pozwalają na takie analizy.

„Dopiero porównanie osiągnięć z takich samych przedmiotów, zdawanych przez wszystkich na tym samym poziomie, pozwoli powiedzieć, czy uczniowie z roku na rok stają się mądrzejsi czy też słabsi” – uważa szef CKE.

Wprowadzenie zmian oznaczałoby, że uczniom po podstawówce doszedłby test z języka obcego. Od ubiegłego roku szkolnego takie pilotażowe testy piszą gimnazjaliści.

Prof. Konarzewski zauważa też, że już matura 2010 jest tak ułożona, by jej wyniki dały informację o poziomie wiedzy wszystkich maturzystów z języka polskiego, obcego i matematyki. Egzaminy z tych przedmiotów wszyscy będą bowiem obowiązkowo pisać na poziomie podstawowym. Uczniowie, od których uczelnie będą wymagały wyniku z testu rozszerzonego, będą musieli zdawać dwa egzaminy. Do łatwiejszego egzaminu maturzyści podejdą wyznaczonego dnia o godz. 9, a o 14 chętni rozpoczną drugi, trudniejszy test.

Rzeczpospolita, 27.08.2009, MEN, 27.08.2009, Gazeta Wyborcza, 28.08.2009, Rzeczpospolita, 28.08.2009
A.B./A.D., 27 sierpnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży