Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w finansowaniu oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W opracowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, a w tym ustawy o systemie oświaty, pojawił się pomysł grupowania placówek oświatowych. Nowelizacja ma na celu „ułatwienie zarządzania przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowo wychowawczymi oraz zmniejszenie wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich administrowanie". Zgodnie z projektem gminy mogłyby łączyć przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe w grupę przedszkolno-podstawową. Natomiast organy prowadzące gimnazja, licea ogólnokształcące i placówki oświatowo-wychowawcze umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, mogłyby je połączyć w grupę gimnazjalno-licealną. Grupa szkół będzie mogła składać się z kilku szkół tego samego typu. Proponowane grupy - w przeciwieństwie do funkcjonujących obecnie zespół placówek - nie muszą mieć wspólnej siedziby.

Podobny projekt, przygotowany przez MEN za kierownictwa minister Hall, nie został przyjęty. Propozycja MEN zakładała, że samorządy, które powołają grupę, będą mogły liczyć na większą subwencję oświatową. W projekcie MF nie ma o tym mowy proponuje się natomiast zmiany w dotowaniu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych form wychowania. Ministerstwo finansów chce, by wydatki bieżące stanowiące podstawę ustalenia wysokości dotacji pomniejszone były o kwotę opłat rodziców oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w tych przedszkolach.

MEN nie zgadza się na zaproponowane przez ministerstwo finansów łączenie szkół w grupy. W odpowiedzi minister Krystyna Szumilas przygotowała pakiet propozycji zmian w dotowaniu niepublicznych szkół i przedszkoli.

MEN chce dalszego doprecyzowania zasad dotowania niepublicznych szkół i przedszkoli. Proponuje, by samorządy przekazywały takim placówkom ostatnią w roku kalendarzowym część dotacji w terminie do 15 grudnia. Ma to wyeliminować wypadki przekazywania dotacji nawet w ostatni dzień roku, co narażało dotowane placówki na trudności finansowe.

Krystyna Szumilas zaproponowała także, by doprecyzować, na co niepubliczne szkoły i przedszkola mogą wydawać dotację przekazaną przez samorządy. Zmodyfikowane przepisy mają ostatecznie potwierdzić możliwość wykorzystania tych pieniędzy również na zakup środków trwałych, takich jak książki czy meble do klas.

MEN proponuje także zapis, pozwalający gminom na stosowanie ulg i zwolnień w przypadku wprowadzenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć.

Krystyna Szumilas nie wniosła zastrzeżeń do propozycji resortu finansów, by na potrzeby wyliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli wydatki bieżące samorządu przeznaczane na przedszkola pomniejszone były o kwotę opłat rodziców oraz opłat za korzystanie z wyżywienia. MEN zaproponował jednak, by przepisy te wchodziły w życie z początkiem roku budżetowego oraz z zachowaniem stosownego vacatio legis, tj. od dnia 1.01.2013 roku.

Serwis Samorządowy PAP, 15.01.2012, Serwis Samorządowy PAP, 19.01.2012
A.B./A.D., 19 stycznia 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży