Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Międzynarodówka Edukacyjna koresponduje z Giertychem

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Głos Nauczycielski publikuje list Freda van Leeuwena Sekretarza Generalnego Międzynarodówki Edukacyjnej (światowej federacji nauczycielskich związków zawodowych) do Romana Giertycha. List jest dalszym ciągiem korespondencji, prowadzonej przez Międzynarodówkę z MEN. Sekretarz Generalny wyraża zaniepokojenie z powodu zamiarów wykluczenia z zawodu nauczyciela osób, które odegrały aktywną rolę w partii lub rządzie w okresie komunizmu. Podkreśla, że takie działanie naruszyłoby zarówno polskie, jak i międzynarodowe standardy, dotyczące pracy.

Sekretarz Generalny Międzynarodówki odnosi się również do planowanych przez Giertycha przepisów, zakazujących „propagandy homoseksualnej” w szkołach, a zwłaszcza do sposobu, w jaki MEN swoje projekty uzasadnia. „Jak wyjaśniliśmy w poprzedniej korespondencji – pisze – pomysł ten jest sprzeczny z międzynarodowymi konwencjami i rekomendacjami związanymi z prawami człowieka oraz statusem nauczycieli, które również były ratyfikowane przez Polskę. Z Pana listu wynika, iż uważa Pan, że dyskutowanie o homoseksualizmie w szkołach, to to samo, co promowanie go. Oczywiste jest, że omawianie kwestii orientacji seksualnej nie jest zachętą do homoseksualnego zachowania, a raczej służy ułatwieniu młodym ludziom zrozumienia, że istnieją różne orientacje seksualne, że społeczeństwo powinno akceptować odmienność, i że w żadnej formie nie powinno się jej dyskryminować. Pana opinia o homoseksualizmie jako fenomenie, który „godzi w podstawy moralności chrześcijańskiej” oraz „w fundament państwa Polskiego”, [...] dowodzi, że istnieje wielka potrzeba walki z ignorancją.”

Głos Nauczycielski 29.06.2007
A. D., 8 lipca 2007

Zobacz też:
MEN a Międzynarodówka Edukacyjna

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży