Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN o wynagradzaniu nauczycieli zatrudnionych przy ustnych maturach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronach internetowych MEN zamieszczone zostało pismo wiceminister Krystyny Szumilas, skierowane do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do dyrektorów szkół w sprawie wynagradzania nauczycieli przeprowadzających ustne egzaminy maturalne.

Pani wiceminister wyjaśnia, że jeżeli ustne egzaminy maturalne są prowadzone przez nauczyciela w czasie przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum), stanowi to pracę w godzinach ponadwymiarowych, za którą nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela i wynagrodzenie to powinno być wypłacone w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony, niezależnie od tego czy przeprowadza egzaminy w swojej czy innej szkole.

W piśmie przedstawiony został również tryb określania przez dyrektorów szkól i jednostek samorządu terytorialnego wysokości dotacji celowej, na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem ustnych egzaminów maturalnych.

MEN, 2.04.2008
A. D., 2 kwietnia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży