Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN o nagannej ocenie ze sprawowania

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronach internetowych MEN pojawił się w piątek 13 kwietnia niepodpisany komunikat w związku z wątpliwościami dotyczącymi skutków wystawienia uczniowi nagannej rocznej oceny z zachowania.

W komunikacie czytamy m.in.: „Przepisy § 13 ust. 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów […] weszły w życie 22 września 2006 r. Zatem, przepisy te znajdą zastosowanie dopiero do tych rocznych nagannych ocen klasyfikacyjnych zachowania, które ustalone zostaną w roku szkolnym 2006/2007. Wskazane wyżej przepisy nie dotyczą nagannych ocen klasyfikacyjnych zachowania ustalonych w poprzednich latach szkolnych […]. W przypadku gdy uczeń uzyska na koniec roku szkolnego 2006/2007 naganną ocenę zachowania i będzie to jego druga (bądź trzecia) z rzędu ocena naganna (ponieważ we wcześniejszych latach jego zachowanie również zostało ocenione nagannie) to nie wywoła to skutku w postaci niepromowania tego ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończenia przez niego szkoły (ponieważ poprzednie naganne oceny zachowania uzyskał jeszcze przed wejściem w życie omawianych wyżej przepisów). W tym przypadku bowiem naganna ocena zachowania będzie de facto „pierwszą” taką oceną wystawioną w nowym stanie prawnym, ustalonym po wejściu w życie ww. przepisów”.
(MEN 13.04.2007)
A. D. , 22 kwietnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży