Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN: informacja o wchodzących w życie zmianach w prawie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jako, że w nowym roku szkolnym wiele wchodzi w życie nowych przepisów, Ministerstwo Edukacji opublikowało specjalny "Niezbędnik" dla uczniów i uczennic, nauczycielstwa i rodziców.

Cytujemy obszerne fragmenty:
"Uczeń najmłodszy
Pięciolatki w przedszkolach będą uczyć się obowiązkowo i za darmo języka obcego.
Uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręcznik „Nasz elementarz” (klasa I) i „Nasza szkoła” (klasa II), podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej.
Od 1 września 2015 r. dziecko 4-letnie, a od 1 września 2017 r. również dziecko 3-letnie ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji tego prawa jest obowiązkiem gminy.

Uczeń niepełnosprawny
Uczniowie niewidomi, słabowidzący, mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, otrzymają bezpłatne adaptacje podręczników „Nasz elementarz” (klasa I SP) i „Nasza szkoła” (klasa II SP) opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN.
Uczniowie niewidomi i słabowidzący otrzymają bezpłatne adaptacje podręczników dostępnych na rynku, opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN (zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez szkołę do Ośrodka Rozwoju Edukacji); organy prowadzące szkoły, do których uczęszczają uczniowie niewidomi i słabowidzący mogą otrzymać od MEN dodatkowe środki finansowe na wydruk podręczników i książek pomocniczych dla tych uczniów (zawierają w tym celu odpowiednio porozumienia lub umowy z MEN).
Uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” (z wyjątkiem uczniów, którzy dostaną darmowe podręczniki).
Nie będzie wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli rodzice dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, złożą wniosek o edukację poza przedszkolem lub szkołą.
Niepełnosprawny wychowanek innej formy wychowania przedszkolnego ma prawo do kształcenia specjalnego.
Szkoły będą mogły prowadzić naukę języka migowego.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego będą uczęszczać – obowiązkowo będą uczyć się jednego języka obcego nowożytnego (a nie dwóch). Natomiast, jeśli będą chcieli, będą mogli uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego. Będzie to zatem możliwość, a nie jak obecnie obowiązek.
Od 1 stycznia 2016 r. w przedszkolach i szkołach, w których uczą się uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, obowiązkowe będzie dodatkowe zatrudnianie nauczycieli z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta nauczyciela (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomocy nauczyciela.

Uczeń w przyjaznej i bezpiecznej szkole
Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. W 2015 roku na realizację programu rząd przeznaczył 15 mln zł. Na każdy kolejny rok (2016-2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł.
Od 1 września 2015 r. ze szkolnych sklepików zniknie śmieciowe jedzenie. Na terenie szkoły lub placówki będą mogły być sprzedawane wyłącznie produkty spełniające określone wymagania.
W roku szkolnym 2015/2016 zostaną udostępnione na otwartej platformie bezpłatne e-podręczniki przeznaczone do 14 przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach edukacyjnych (62 e-podręczniki w podziale na kolejne klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej). E-podręczniki będą dostępne online, w każdym miejscu i każdym czasie dla uczniów, nauczycieli i wszystkich innych osób zainteresowanych korzystaniem z nich. Będą działać na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
Ponad 10 tys. szkół złożyło wnioski w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa to ponad 16 mln zł. Za te pieniądze szkolne biblioteki będą kupować książki wybierane przez uczniów, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.
Uczniowie klas III szkoły podstawowej oraz klas III ogólnokształcącej szkoły muz. I st., a także uczniowie, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy IV technikum otrzymają w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (pomoc będzie przysługiwała uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł oraz uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne).
W 2015 r. uczniowie z rodzin dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mają prawo do zasiłku losowego na cele edukacyjne lub do wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego albo nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.
Uczeń nie musi być zwolniony z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego – może być zwolniony z wykonywania tylko niektórych ćwiczeń lub grup ćwiczeń, wskazanych przez lekarza.
Uczeń-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb (m.in. dostosowany arkusz egzaminacyjny, wydłużony czas przeprowadzania egzaminu, możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego).
Absolwent-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego (z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego nowożytnego) w warunkach dostosowanych do jego potrzeb.
Prace maturalne uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią będą sprawdzane centralnie w zespole egzaminatorów z udziałem specjalisty–terapeuty z zakresu dyskalkulii i akalkulii.
Dla uczniów przechodzących do innej szkoły (tj. zmieniających szkołę tego samego lub innego typu) zostały określone zasady dotyczące uzupełniania różnic programowych.

Szkolnictwo zawodowe
Od 1 września 2015 r. technika będą mogły kształcić w czterech nowych zawodach: technik urządzeń dźwigowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik przemysłu mody oraz technik lotniskowych służb operacyjnych, natomiast zasadnicze szkoły zawodowe w dwóch nowych zawodach: mechanik motocyklowy oraz przetwórca ryb.
Od roku szkolnego 2015/2016 praktyczna nauka zawodu realizowana w formie zajęć praktycznych może odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia – na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą albo umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
Uczeń, który odbywa praktyczną naukę zawodu w miejscowości poza jego miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły ma prawo do:
– zwrotu równowartości kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, jeśli ma możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania,
– nieodpłatnego zakwaterowania i opieki oraz ryczałtu na wyżywienie, jeśli codzienny dojazd nie jest możliwy. Wysokość ryczałtu nie może być niższa niż 40 proc. diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (nie mniej niż 12 zł).
Uczeń ma również prawo do:
odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej przysługujących pracownikom na danym stanowisku pracy,
pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
nieodpłatnych posiłków profilaktycznych i napojów przysługujących pracownikom na danym stanowisku pracy dla ucznia w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
Absolwenci technikum przystąpią w maju 2016 r. do egzaminu maturalnego przeprowadzonego na zmienionych zasadach i w oparciu o wymagania egzaminacyjne określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Podobnie jak absolwenci liceum ogólnokształcącego, którzy już w maju 2015 r. przystąpili do egzaminu maturalnego w nowej formule, absolwenci technikum:
– przystąpią do części ustnej egzaminu z języka polskiego, w której prezentację zastąpi wypowiedź ustna na określony temat (zdający będzie losował zadanie egzaminacyjne),
– obowiązkowo przystąpią do części pisemnej egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego),
– egzaminy z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej będą mogli zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym,
– otrzymają informację o wynikach uzyskanych z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej w dwóch formach:
podobnie jak dotychczas – jako procent uzyskanych punktów,
jako pozycję na skali centylowej, wskazującą, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik."

A dalej:
"Dyrektorzy i nauczyciele
Od klasy IV szkoły podstawowej nauczyciele mogą stosować ocenę opisową w przypadku ocen bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów – jeśli statut szkoły tak przewiduje.
Przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, nauczyciel bierze również pod uwagę systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.
Od 1 września roku szkolnego 2015/2016 będą obowiązywać przepisy określające rodzaje zajęć rewalidacyjnych, które powinny być w szczególności uwzględnione w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia będzie dokonywana co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny będzie musiał być opracowany w terminie:
- do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie specjalne odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku;
- 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo
- 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku, gdy dziecko lub uczeń kontynuuje wychowanie przedszkolne albo kształcenie odpowiednio w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, danej szkole lub danym ośrodku.
Będzie możliwość, za zgodą organu prowadzącego, zmniejszenia liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub liczby uczniów w oddziale integracyjnym szkoły w stosunku do liczby określonej obecnie w przepisach rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznych szkół.
Niepubliczne placówki: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz bursy będą zobowiązane do stosowania przepisów w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad opłat wnoszonych przez rodziców.
Wyżej wymienione placówki będą musiały stosować również przepisy w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
W klasie pierwszej nie może być więcej niż 25 uczniów. Szkoła może przekroczyć ten limit i stworzyć klasę maksymalnie 27-osobową, jednak wtedy musi zatrudnić asystenta nauczyciela.
Jeśli w szkole jest więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, wówczas dobór dzieci w oddziale powinien uwzględniać ich wiek, tak żeby był możliwie zbliżony.
Od 1 stycznia 2016 r. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne będą realizować powierzone im zadania uwzględniając potrzeby szkoły.
Od 1 września 2015 r. zaczną obowiązywać wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymagania te dotyczą:
– efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,
– organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
– tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
– współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
– zarządzania szkołą i placówką.
Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji."

MEN przypomina także o prawach rodziców, w tym o prawie do złożenia w dowolnym momencie roku szkolnego wniosku o edukację domową, a także o opłatach, obowiązkowych, nieobowiązkowych i tych, których pobierać nie wolno.

Oprócz "Niezbędnika", Ministerstwo przygotowało także tabele, podsumowujące zmiany w przepisach oświatowych (zmienione akty prawne, nowe akty prawne) wchodzące w życie od nowego roku.

Wśród zmian między innymi:
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 357) – dodany Rozdział 3a i 3b
Ogólne zasady dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych zostały zawarte, odpowiednio w rozdziale 3a i 3b ustawy o systemie oświaty. Nowe przepisy, przypomina MEN, wymagają dostosowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania zawartych w statucie szkoły.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843)
W rozporządzeniu wprowadzono możliwość:
- stosowania oceny opisowej dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów, na każdym etapie edukacyjnym;
- uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych
uwzględniania, przy ustalaniu ocen z wf, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, także jego systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej;
Nowe przepisy wymagają dostosowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania zawartych w statucie szkoły.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz.1250):
Zmiany dostosowujące, związane ze zmianą ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r. i nowymi regulacjami umożliwiającymi stosowanie ocen opisowych w ocenianiu wewnątrzszkolnym (pod warunkiem określenia takiej możliwości w statucie szkoły) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej (a nie tylko w klasach I-III szkoły podstawowej, jak było dotychczas), a także w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej.
Podmioty, na które oddziałują zmiany:
- szkoły i placówki (dla dzieci i młodzieży) – możliwość sporządzania ocen opisowych w formie komputerowej;
- szkoły dla dorosłych – uproszczenie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1183).
Zmiany dotyczą, jak podaje MEN:
1) zdefiniowania dualnego systemu kształcenia zawodowego, w którym podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak i umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;
2) przyporządkowania każdej z form praktycznej nauki zawodu do określonego typu szkoły;
3) określenia wymiaru zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia;
4) zapewnienia pracodawcy możliwości wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć 4) praktycznych, które są u niego realizowane.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811)
Przepis dotyczące obowiązku zapewniania kolejnym rocznikom uczniów bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz sposobu wyboru podręczników dla uczniów tych klas.
Dyrektorzy szkół mają obowiązek zapewnić uczniom klasy I, II i IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270).
Rozporządzenie nie zmienia istoty rozwiązań przyjętych w 2009 r. w nadzorze pedagogicznym. Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany, jak dotychczas, w trzech formach:
1) ewaluacji działalności szkół i placówek;
2) kontroli przestrzegania przepisów prawa;
3) wspomagania pracy szkół i placówek.
W rozporządzeniu określono sposób ustalania spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
Zrezygnowano z określania poziomu spełniania wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki, którym odpowiadały symbole literowe E, D, C, B, A.
Nowym elementem rozporządzenia są rozwiązania określające sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego pracowników organów nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów szkół lub placówek, nauczycieli, uczniów, wychowanków i ich rodziców.
Dyrektor szkoły został zobowiązany do niezwłocznego poinformowania rady pedagogicznej (nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, którzy realizują zadania statutowe szkoły lub placówki w szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej) o wprowadzonych zmianach w przypadku dokonania zmian w planie nadzoru pedagogicznego opracowanym na dany rok szkolny (§ 25 ust. 4 rozporządzenia).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani (Dz. U. poz. 1249)
Rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia jest spowodowane zmianą treści przepisu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii upoważniającego ministra właściwego ds. oświaty i wychowania do wydania aktu wykonawczego.
Szkoły i placówki są zobowiązane dostosować w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, program wychowawczy i program profilaktyki do jego przepisów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. (Dz. U. poz. 1256)
Dyrektor szkoły będzie zobowiązany do realizacji zadań w zakresie żywienia dzieci i (zawarcie odpowiednich zapisów w umowach z ajentami prowadzącymi szkolne sklepiki).
Zadania dla dyrektora zostały określone w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 35).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 357)
art. 61 ustawy o systemie oświaty
1. Jeśli w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I – liczącej już 25 uczniów – zostanie przyjęty z urzędu nowy uczeń , dyrektor powinien podzielić oddział.
2. Jednak na wniosek rady oddziałowej rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może odstąpić od podziału.
3.Dyrektor szkoły ma wtedy obowiązek zatrudnić asystenta nauczyciela.
4.Liczba uczniów w takim oddziale nie może przekraczać 27.

art. 5g ustawy o systemie oświaty
Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

art. 64 ustawy o systemie oświaty - zmiana porządkująca
Wskazanie na poziomie ustawy form działalności szkoły, którymi są:
1)obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne;
2)dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a)zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b)zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4)zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5)zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne z religii, etyki, zajęcia edukacyjne służące podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, zajęcia edukacyjne z wychowania do życia w rodzinie.
Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne.

Komentarz Redakcji Monitora:
MEN przygotowało jasną, klarowną i bardzo pożyteczną tabelę, podsumowującą zmiany w przepisach i wskazującą, jakie zadania dla szkół i placówek wynikają z tych zmian. Opracowało także wyciąg z tych zmian, napisany prostym językiem. Nie oceniam zmian - ale sposób przekazania informacji o nich zasługuje na pochwałę.
A.D.

A.D., S.K., 1 września 2015

Zobacz też:
"Niezbędnik"
Pełna treść informacji MEN
Omówienie zmian w rozporządzeniu o ocenianiu (biuletyn SME, grudzień 2014)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży