Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN a artykuł art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
23 i 24 września MEN opublikował dwa komunikaty na temat wykonywania przepisów Karty Nauczyciela, dotyczących realizacji dodatkowej godziny zajęć. 25 września ukazał się trzeci komunikat, zmieniający nieco poprzednie.

Komunikat z 25 w sprawie wykonania przepisów art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, zmieniający treść poprzedniego komunikatu w tej sprawie, informuje, kto w szkole i placówce podlega realizacji przepisu dotyczącego realizacji dodatkowej godziny zajęć, rozumienia czasu pracy, rodzajów zajęć, na które mogą być przeznaczone oraz sposobu rozliczania. „Generalnie – czytamy w komunikacie – zajęcia te powinny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, w rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań, a także sprawowanie nad nimi opieki, zależnie od potrzeb”. I dalej: ” Na podstawie ramowych statutów szkół publicznych godzina lekcyjna trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Pod pojęciem godziny lekcyjnej opisanej w ramowych statutach rozumie się również inne zajęcia o charakterze dydaktycznym. Natomiast pozostałe zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym trwają 60 minut”.

MEN, 25 września 2009
A.R./A.D., 25 września 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży