Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kto do przedszkola?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się do minister edukacji Katarzyny Hall o zajęcie stanowiska w sprawie przyjęć dzieci do przedszkoli. W liście do minister zastępca RPO poinformował, że do biura RPO wpływają skargi rodziców dzieci, urodzonych między 1 września, a 31 grudnia, które w 2008 roku skończą 3 lata. Rodzice kwestionują zasady przyjęć do przedszkoli, które w praktyce eliminują ich dzieci.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi przyjmowania do przedszkoli dzieci, które kończą 3 lata po dniu 1 września danego roku, MEN przedstawiło opinię, z której wynika, że nie jest właściwe literalne odczytywanie zapisu ustawowego, że objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym następuje z dniem, w którym dziecko kończy 3 lata, a zakończenie tego wychowania – z dniem ukończenia 6 lat.

Zdaniem MEN dolną granicę rozpoczęcia wychowania przedszkolnego, wskazaną w art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, należy interpretować tak, że prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego od dnia 1 września mają wszystkie dzieci, które kończą 3 lata w danym roku kalendarzowym. Przedstawione stanowisko nie stanowi obowiązującej wykładni przepisów ustawy, a jedynie interpretację przepisów dokonaną przez MEN. Z uwagi na złożoność problemu oraz w celu rozstrzygnięcia wątpliwości oświaty ministerstwo zapowiada podjęcie prac nad odpowiednią nowelizacją tego przepisu.

Głos Nauczycielski, 3.04. 2008, MEN, 7.04.2008
A. D., 7 kwietnia 2008

Zobacz też:
Brakuje miejsc w przedszkolach

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży