Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kształcenie dorosłych – projekt zmiany ustawy o działach administracji rządowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej BIP MEN ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej. Zmiana wynika z konieczności uwzględnienia w zakresach działów administracji rządowej spraw związanych z kształceniem dorosłych, które obecnie należy obecnie do zakresu działania wielu ministrów.

Projekt ustawy zakłada koordynacyjną rolę ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, w sprawie kształcenia ustawicznego dorosłych. Projekt zakłada również właściwość ministra kierującego działem gospodarka w sprawach kształcenia dorosłych nieobjętych właściwością pozostałych ministrów.

Uczenie się dorosłych jest w Polsce tradycyjnie sprowadzane do kształcenia dorosłych w szkołach oraz do udziału w sformalizowanych szkoleniach. Zgodnie z definicją uzgodnioną w Unii Europejskiej strategia uczenia się przez całe życie (lifelong learning) dotyczy uczenia się na wszystkich etapach życia, we wszystkich formach (nie tylko w ramach edukacji formalnej) oraz w każdym zakresie ważnym dla życia w nowoczesnym społeczeństwie. Komisja Europejska szczególną uwagę zwraca na kompleksowość i spójność krajowych strategii uczenia się przez całe życie.

14 lutego 2008 roku na posiedzeniu Europejskiej Rady ds. edukacji zostało przyjęte zalecenie
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji (EQF), dla uczenia się przez całe życie; ma to pozwolić na stworzenie możliwości porównywania różnych systemów kwalifikacji, poprawić przejrzystość, tworzyć możliwość przenoszenia kwalifikacji obywateli, uzyskanych zgodnie z praktykami stosowanymi w poszczególnych państwach członkowskich. Każdy poziom kwalifikacji powinien być zasadniczo możliwy do osiągnięcia z wykorzystaniem rożnych ścieżek kształcenia i kariery zawodowej.

MEN BIP, 4.04.2008
A. D., 4 kwietnia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży