Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konsultacje trzech projektów rozporządzeń

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
13 lipca do uzgodnień i konsultacji społecznych skierowano trzy projekty rozporządzeń ministra edukacji narodowej. Proponowane zmiany mają na celu, jak czytamy na stronach MEN, dostosowanie wymagań dotyczących działalności szkoły oraz dokładniejsze określenie procedur sprawowania nadzoru pedagogicznego i ewaluacji prowadzonej przez kuratoria oświaty. Nowe zadania otrzymają ponadto placówki doskonalenia nauczycieli, które zostaną zobowiązane do wspomagania pracy szkół.

Teksty projektów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego polegają one na modyfikacji opisów wymagań dotyczących działalności szkoły, służących przeprowadzaniu ewaluacji, doprecyzowaniu terminów i procedur działań podejmowanych przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej i kontroli oraz określeniu zakresu wspomagania realizowanego przez kuratorów oświaty.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur, mają na celu dostosowanie organizacji kuratoriów oświaty do potrzeb, funkcjonującego od 2009 r., sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego i zapewnienie sprawnej realizacji zadań w tym obszarze.

Zmiany mają także służyć zapewnieniu szkołom i placówkom pomocy w podnoszeniu jakości edukacji, wychowania i opieki. Zadanie to realizować będą placówki doskonalenia nauczycieli, które zostaną zobowiązane do wspomagania pracy szkół. Działania te prowadzić będą w taki sposób, aby szkoły i placówki miały one możliwość uzyskania wsparcia w zakresie podporządkowanym ich potrzebom oraz uwzględniającego wyniki nadzoru pedagogicznego i egzaminów zewnętrznych.

Docelowo zadanie wspomagania szkół i placówek przypisane będzie poza placówkami doskonalenia nauczycieli również poradniom psychologiczno-pedagogicznym i bibliotekom pedagogicznym. Stąd w korelacji z projektem rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli pozostają:

1) projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie poradni psychologiczno-pedagogicznych,

2) projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

www.men.gov.pl, 13.07.2012
A.D., 13 lipca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży