Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konsultacje: projekt rozporządzenia w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Określenie trybu i sposobu działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznaczonego do rozpatrzenia złożonego odwołania oraz tryb wyznaczania składu Kolegium to główne założenia projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które zostało opublikowane pod koniec lipca.

Od roku 2017 osoby przystępujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogły odwołać się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego składającego się, wg projektu MEN, z "doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki lub sztuki".

Rozporządzenie określa m.in. tryb i sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznaczonego do rozpatrzenia złożonego odwołania, tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego oraz sposób, a także tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów oraz egzaminatorów.

O wpisaniu arbitra na listę arbitrów oraz o skreśleniu arbitra z tej listy, Minister będzie powiadamiał zainteresowanego na piśmie. Listy arbitrów będą prowadzone według kolejności wpisu na listę arbitrów.

Arbitrów do składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego będzie wyznaczał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej według kolejności wpisu arbitrów na listę.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych.

MEN, 22 lipca 2016
A.D., 22 lipca 2016

Zobacz też:
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - podpisana (lipiec 2016)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży