Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kalendarz roku szkolnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej BIP MEN zamieszczony został projekt rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. CKE 18 sierpnia opublikowała komunikat o terminach sprawdzianów i egzaminów, zaś pięć dni później – korektę do tej informacji.

Minister edukacji przygotowała projekt zmian w kalendarzu roku szkolnego. Od tego roku nauka ma się kończyć w ostatni piątek czerwca, czyli około tydzień później, niż obecnie. Dotychczas, jak przypomina Rzeczpospolita, obowiązywały przepisy, wprowadzone przez byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który w 2006 r. skrócił rok szkolny i wyznaczył jego koniec na pierwszy piątek po 18 czerwca.

Jak napisano w uzasadnieniu „proponowane rozwiązania dają możliwość podejmowania przez dyrektora szkoły autonomicznych decyzji w sprawach organizacji kształcenia, wspierania aktywności uczniów, rodziców i nauczycieli oraz współdecydowania przez radę szkoły, radę rodziców i samorząd uczniowski o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przyjęte w projekcie rozstrzygnięcia sprzyjają dalszej decentralizacji uprawnień, a tym samym zwiększeniu zakresu kompetencji szkół”.

Rzecznik MEN Grzegorz Żurawski podkreśla, że przesunięcie końca zajęć to przede wszystkim konsekwencja planowanego wprowadzenia do kalendarza roku szkolnego dodatkowych dni wolnych, którymi dowolnie będzie dysponował dyrektor danej szkoły. „Taką decyzję będzie mógł podejmować we współpracy z radą szkoły, radą rodziców czy samorządem uczniowskim zgodnie z potrzebami swojego środowiska szkolnego, np. dla dni świąt prawosławnych, 2 maja, piątku po Bożym Ciele, dniach egzaminów zewnętrznych” – wyjaśniał rzecznik na łamach Rzeczpospolitej.

Zgodnie z propozycją dyrektor szkoły otrzyma uprawnienia do określenia dodatkowych dni wolnych od zajęć. Liczba możliwych do ustalenia dodatkowych dni wolnych zależy od typu szkoły. W szkołach podstawowych, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach policealnych oraz placówkach kształcenia praktycznego i kształcenia ustawicznego można wprowadzić do 6 dni wolnych, w gimnazjach do 8 dni w liceach, liceach uzupełniających, technikach i technikach uzupełniających – do 10 dni. Dyrektora szkoły będzie zobowiązany do powiadamiania uczniów i ich rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć w danym roku szkolnym do 30 września tego roku szkolnego.

Zgodnie z projektem minister edukacji będzie określał terminy ferii zimowych z dwuletnim wyprzedzeniem. Projekt będzie podlegał dalszym pracom legislacyjnym. Po ich zakończeniu, w BIP zamieszczona zostanie jego aktualna wersja. Kalendarz roku szkolnego 2010/11 już jest dostępny na stronach MEN.

Jeśli chodzi o terminy sprawdzianów i egzaminów, 23 czerwca na stronach CKE zamieszczony został zmieniony komunikat dyrektora CKE z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 roku. Zmiany dotyczą egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i informacji o miejscach przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym. Na razie CKE nie informuje, czy w nadchodzącym roku szkolnym będzie organizować próbne matury.

MEN, 20 sierpnia 2010, CKE, 20.08.2010, CKE, 23.08.2010, Rzeczpospolita, 24.08.2010
A.B./A.D., 23 sierpnia 2010

Zobacz też:
Kalendarz roku szkolnego 2010/11

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży