Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Informacja o reformie szkolnictwa zawodowego w Sejmie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłuchała informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat reformy szkolnictwa zawodowego, informację przedstawił podsekretarz stanu w MEN - Zbigniew Włodkowski.

Projektowana reforma jest wynikiem prac zespołu opiniodawczo-doradczego ds. kształcenia zawodowego, powołanego w 2008 przez Ministra Edukacji Narodowej, w skład którego weszli eksperci, przedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów, organizacji pracodawców, branżowych, samorządowych, oświatowych i związków zawodowych.

Zaproponowane zmiany organizacyjne i merytoryczne szkolnictwa zawodowego znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Miałyby obowiązywać od 1 września 2012 roku. Zmiany dotyczą min. klasyfikacji zawodów, systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych (który ma zapewnić oddzielne potwierdzanie przez ucznia w procesie kształcenia każdej wyodrębnionej z zawodu kwalifikacji), zmodernizowanej podstawy programowej kształcenia zawodowego, struktury szkolnictwa zawodowego (które będzie realizowane w 3 – letniej zasadniczej szkole zawodowej, 4 – letnim technikum i szkole policealnej) oraz tworzenia powiatowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, jako zespołu szkół i placówek prowadzących kształcenie w branżach funkcjonujących na lokalnym rynku pracy. Większość posłów pozytywnie oceniła kierunek projektowanych zmian.

Sejm, 13.04.2011
A.B./A.D., 13 kwietnia 2011

Zobacz też:
Resort o zmianach w szkolnictwie zawodowym i kształceniu specjalnym (czerwiec 2010)
Badania stanu szkolnictwa zawodowego (listopad 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży