Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Gościom wstęp wzbroniony

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W kręgu naszych zainteresowań leżą tym razem wybrane projekty systemowe (projekty prowadzone przez jednostki organizacyjne MEN lub jednostki podległe ministrowi edukacji), realizowane w ramach Priorytetu III zatytułowanego „Wysoka jakość systemu oświaty”. Na początek zatem warto sprawdzić, czego możemy się dowiedzieć o tych projektach ze stron internetowych Ministerstwa Edukacji i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej1.. Nie będzie tu oceny zawartości merytorycznej tych informacji, choć czasami nie da się od tego uciec, a jedynie próba pokazania co i gdzie możemy znaleźć a czego zabrakło.

Na pierwszy ogień idzie strona internetowa MEN, zakładka „Finanse na edukację” a w niej głównie „EFS dla oświaty” i nasze „Projekty systemowe”.

Na stronie głównej znajdujemy linki do listy projektów realizowanych przez poszczególnych beneficjentów projektów systemowych; jest wśród nich także Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wykazy projektów, który powstał 17 sierpnia 2010 roku, został zaktualizowany 7 września 2011 roku. Przez nazwy projektów można wejść na strony poszczególnych projektów, które już mocno różnią się między sobą w zależności od tego, na czyją stronę trafimy, prowadzą je bowiem instytucje, realizujące projekt. Kilka słów o stronie CKE za chwilę: na razie pozostaję jeszcze na stronach MEN.

Na stronach MEN możemy zapoznać się z „Planami działań” na kolejne lata, dokumentem ważnym, bo zawierającym dość szczegółowy opis działań przewidywanych do realizacji w danym roku. Są one dostępne w zakładce: „Fundusze dla oświaty” - „Priorytet III” - „Plany działań”.

Ciekawe informacje można znaleźć w zakładce „Ewaluacja”. Poza dokumentami formalnymi zamieszczono tu cztery raporty ewaluacyjne, w tym „Raport końcowy - Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2. - Rozwój systemu egzaminów wewnętrznych w ramach POKL 2007-2010”. Badania zostały przeprowadzone między marcem a końcem czerwca 2009 roku, raport powstał we wrześniu 2009. Ewaluację przeprowadził zespół PSDB Grupy WYG. Raport ten zostanie przez nas dokładniej omówiony w kolejnych analizach.

Następna zakładka, o bardzo obiecującym tytule „ Efekty działań”, zawiera badania i raporty, które powstały w ramach poszczególnych projektów. Nie jest ich wiele. Znajdziemy tu raporty dotyczące czterech projektów:
- "Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej";
- "Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych";
- "Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej";
- „Projekt wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”.

Pierwsze trzy realizowane są przez CKE w ramach działanie 3.2, zatytułowanego "Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych", czwarty projekt realizowany był przez MEN. Zważywszy, że projekty realizowane są od roku 2007 nie jest to dorobek imponujący.

Wszystkie raporty noszą datę wrzesień 2010 roku. To zresztą jakaś magiczna data, która pojawia się w wielokrotnie na stronie MEN poświęconej funduszom unijnym. Nie udało nam się ustalić, z jakim wydarzeniem jest ona związana ale musiało to być coś ważnego, bo późniejsze informacje dotyczące projektów współfinansowanych ze środków unijnych prawie się nie pojawiają.

Dwa razy do roku MEN przygotowuje sprawozdania z realizacji projektów w priorytecie „Wysoka jakość systemu oświaty”. Sprawozdania przygotowywane są co pół roku i zawierają wiele interesujących informacji. Można w nich znaleźć m.in. analizę stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów w poszczególnych celach szczegółowych, analizę stanu realizacji Priorytetu, informację o stanie realizacji poszczególnych projektów, informacje o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach oraz o istotnych problemach związanych z realizacją projektów i podjętych środkach zaradczych. Sprawozdania to po prostu kopalnia informacji… tyle, że nie są publikowane. Nie są także tajne czy poufne. Po prostu trzeba wiedzieć, że istnieją, zwrócić się do odpowiedniego departamentu MEN o ich udostępnienie i dostaje się je bez zbędnych ceregieli. Ale dlaczego nie są publikowane tego nie udało nam się na razie ustalić.

No a teraz o tym co na stronach internetowych CKE.

W zakładce „EFS” – „Projekty” znajdujemy przede wszystkim linki do projektów CKE, realizowanych i zakończonych.

Opis projektu składa się z informacji wstępnych – data i numer decyzji Ministra (zastępuje umowę), wartość projektu oraz dane koordynatora i menadżera projektu. Dalej następuje opis projektu: cel, planowane działania, przewidywane rezultaty. Opis czasami jest krótki i zwięzły, czasami bardziej obszerny. Przy projektach zakończonych znajdujemy na ogół, choć nie zawsze, dodatkowo sprawozdania z realizacji projektu.

Próbowałam wejść do następnych zakładek „Kursy dla ekspertów” i „Szkolenia dla egzaminatorów” i tu niemiła niespodzianka. Zamiast informacji zapis „Niestety, projekt (tu nazwa) nie jest dostępny dla gości”. Taką samą zaporę znajdziemy na niektórych stronach poświęconych konferencjom. Goście nie mają dostępu również do projektów PiRLS i TiMSS (dla wyjaśnienia – PiRLS to Progress in International Reading Literacy Study a TiMSS to Trends in International Mathematics and Science Study).

Kolejne zakładki, takie jak „Oferty pracy” i „Aktualności” (te ostatnie podzielone na aktualności i archiwum), nie zawierają żadnych informacji.

Informacji jest dużo. Trudno się w nich poruszać bo klucz, a raczej wiele kluczy, które nimi rządzą, znane są prawdopodobnie tylko ich autorom. Z tego samego powodu trudno przeprowadzać jakiekolwiek porównania, nawet pomiędzy informacjami dotyczącymi postępu w realizacji tego samego projektu w kolejnych latach. No i ten kuriozalny język stosowany do opisu projektów, działań, celów i rezultatów. Nawet oświatowi eksperci mają trudności z jego zrozumieniem.

Przypisy:
1. Przegląd stron MEN i CKE przeprowadzony został w kwietniu 2012 roku.
Alicja Bukowska, 22 lipca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży