Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Egzamin gimnazjalny wg nowych zasad

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W końcu kwietnia uczniowie i uczennice III klas gimnazjów przystępują do egzaminu gimnazjalnego. To szczególny egzamin. Teoretycznie nie da się go nie zdać: nie ma progu zdawalności, na świadectwie podawana jest po prostu liczba punktów z poszczególnych części. W praktyce ta właśnie liczba punktów decyduje często o możliwości dostania się do liceum, bowiem szkoły w rekrutacji biorą wyniki egzaminu pod uwagę. Tymczasem (inaczej, niż w przypadku matury) egzaminu gimnazjalnego nie można poprawiać. Od kilku lat egzamin się rozbudowuje: w 2009 roku do dwóch testów, z wiedzy humanistycznej i przyrodniczej, dodano trzeci – egzamin z języka obcego. W tym roku wydzielono, jako osobne egzaminy, egzamin z języka polskiego i matematyki.

Tegoroczni uczniowie i uczennice III klas gimnazjów są pierwszym rocznikiem, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową i zdaje egzamin gimnazjalny w nowej formule – przypomniała Gazeta Prawna. W tym roku na egzaminie gimnazjalnym po raz pierwszy wyodrębnione zostały, jako osobna część egzaminu, sprawdziany z języka polskiego i matematyki (do tej pory egzamin składał się z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, do których w 2009 roku dodano egzamin z języka obcego). Nowa formuła ma pozwolić osobno ocenić umiejętności i wiedzę z tych przedmiotów, a także porównywać osiągnięcia uczniów i uczennic na różnych etapach nauczania.

Od tego roku prace egzaminacyjne mają być oceniane w sposób holistyczny (całościowy), a nie według klucza. Oznacza to, że przy ocenianiu nie będą brane pod uwagę wszystkie czynności, jakie uczeń podjął podczas rozwiązywania zadania, tylko jego lub jej sposób myślenia i skuteczność w dojściu do rozwiązania. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.

Egzamin gimnazjalny rozpoczął się 24.04. testem sprawdzającym wiedzę humanistyczną. Do egzaminu przystąpiło ponad 400 tys. uczniów i uczennic III klas z ponad 7 tys. gimnazjów . Uczniowie najpierw dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie, na których rozwiązanie mili godzinę. Następnie była przerwa, po której przystąpili do bloku zadań z języka polskiego (ta część egzaminu trwała półtorej godziny). Uczniowie z dysfunkcjami mieli prawo do przedłużonego czasu pracy nad zadaniami z obu bloków.

W drugim dniu uczniowie przystąpili do egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej - drugiej części obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Podobnie jak na egzaminie z przedmiotów humanistycznych, najpierw przez godzinę uczniowie i uczennice pracowali nad zadaniami z różnych przedmiotów przyrodniczych (z biologii, chemii, fizyki i geografii), a następnie, po przerwie, przystąpili do rozwiązywania zadań z matematyki.

Egzamin z języka obcego był trzecią, ostatnią częścią egzaminu gimnazjalnego. Rozumienie tekstu napisanego oraz tekstu odtworzonego z nagrania - takie zadania znalazły się w testach z języków obcych na poziomie podstawowym. Gimnazjaliści, niezależnie od tego, jaki język obcy wybrali na egzaminie, mieli na poziomie podstawowym do rozwiązania 11 zadań. Wśród zadań na poziomie podstawowym były też zadania sprawdzające znajomość podstawowych zwrotów. W teście na poziomie rozszerzonym gimnazjaliści mieli do rozwiązania 7 zadań. Sprawdzana była nie tylko umiejętność rozumienia dłuższych tekstów, ale także pisanie tekstów własnych.

Jeszcze w czasie trwania egzaminów, media poinformowały o będzie w arkuszu z języka polskiego. CKE twierdzi jednak, że błędu nie było. Uczeń bądź uczennica otrzyma maksymalną liczbę punktów za udzielenie każdej odpowiedzi, która nie jest błędna.

Chodzi o pytanie dotyczące "Zemsty" Aleksandra Fredry, w którym znalazło się polecenie: "W tabeli zamieszczono informacje dotyczące Zemsty Aleksandra Fredry. Rozstrzygnij, która z nich jest fałszywa". Poniżej znajdowały się cztery odpowiedzi. Zdaniem gimnazjalistów, zadanie zawiera błąd, ponieważ w poleceniu autorzy zasugerowali, iż wśród odpowiedzi fałszywa jest tylko jedna. Według CKE nic takiego nie zostało powiedziane. "W Zadaniu 6. dwie spośród czterech informacji dotyczących Zemsty Aleksandra Fredry są fałszywe (oznaczone są one w tabeli numerami 3. oraz 4.)" - czytamy w komunikacie CKE. I dalej: "Zdający otrzyma punkt za to zadanie jeżeli zaznaczy F: tylko przy informacji trzeciej ALBO tylko przy informacji czwartej ALBO przy obu tych informacjach".

Jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów, Serwis Samorządowy PAP cytował raport „Bariera rośnie. Język angielski w gimnazjach wiejskich", przygotowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jak wynika z raportu, uczniowie i uczennice ze szkół wiejskich osiągają dużo niższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego niż ich rówieśnicy w miastach. Analiza wyników zamieszczonych w sprawozdaniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 2011 roku potwierdza, że z roku na rok dysproporcje te się pogłębiają.

Szczególne zaniepokojenie budzi różnica między wynikami uczniów ze szkół wiejskich a miast powyżej 100 tys. mieszkańców. O ile jeszcze w 2009 roku różnica ta wynosiła 6 punktów, to trzy lata później, w 2011 roku, wzrosła do prawie 7 punktów. Przy czym tak znaczące zróżnicowanie (niekorzystne dla terenów wiejskich) występuje wyłącznie w przypadku wyników egzaminu z języka angielskiego. W zakresie wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej oraz humanistycznej różnice są znacznie niższe lub nie występują wcale. A zatem to język angielski może stanowić główną przeszkodę dla znacznej części młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych, czyli do kolejnego etapu edukacji.

EFRWP po raz kolejny postuluje zmianę rozporządzenia MEN w takim kierunku, aby wynik egzaminu gimnazjalnego w części językowej był brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dopiero po usunięciu dysproporcji w efektach nauczania języków obcych, w tym zwłaszcza języka angielskiego, pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, chcąc zmniejszać te dysproporcje, prowadzi program Youngster, adresowany do uczniów klas trzecich gimnazjum z terenów wiejskich.

Serwis Samorządowy PAP, 18.04.2012, Dziennik Gazeta Prawna, 24-26.04.22012, Glos Nauczycielski, 25.04.2012
A.B./A.D., 25 kwietnia 2012

Zobacz też:
Próbny egzamin gimnazjalny (grudzień 2011)


Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży