Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dofinansowanie wyprawki szkolnej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o zwrot kosztów zakupu podręczników, a także jednorazową pomoc z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Gminy wypłacają również dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

W rozpoczynającym się roku szkolnym dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje po raz pierwszy uczniom I klasy gimnazjum, a także jak zwykle uczniom klas I–III szkół podstawowych. Prawo do dofinansowania straciły dzieci rozpoczynające naukę w zerówce.

O przyznaniu dofinansowania w ramach rządowego programu pomocy uczniom decyduje kryterium dochodowe. Pomoc przysługuje uczniom, w których rodzinie dochód na jednego członka nie przekracza 351 zł netto miesięcznie. Po raz pierwszy jednak pomoc może być udzielona także uczniom niespełniającym kryterium dochodowego, pod warunkiem że pochodzą z rodziny dotkniętej klęską żywiołową, ekologiczną, zdarzeniem losowym lub w której występuje m.in. ubóstwo, bezdomność, bezrobocie alkoholizm, narkomania.

Liczba uczniów niespełniających kryterium dochodowego, a otrzymujących wsparcie, w danej gminie nie może przekroczyć 10 proc. ogólnej liczby uczniów, którym pomoc może być udzielana. Według szacunku rządu dodatkowym wsparciem objętych zostanie nieco ponad 160 tys. uczniów.

Gazeta Prawna, 26.08.2009
A.B./A.D., 26 sierpnia 2009

Zobacz też:
Koszt wyprawki szkolnej

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży