Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Debata nad ustawą oświatową

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W piątek 12 stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o systemie oświaty.

Projekt dostosowany jest do założeń programu Zero tolerancji. Przewiduje m.in. zagwarantowanie nauczycielom podczas pełnienia obowiązków służbowych ochrony prawnej takiej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Przewiduje także monitoring w szkołach, oraz możliwość zobligowania szkół do instalowania i aktualizowania w komputerach oprogramowania, zabezpieczającego przed dostępem w internecie do szkodliwych treści. Ministerstwo ze swojej strony powinno zapewnić szkołom możliwość nieodpłatnego korzystania z takiego oprogramowania. Projekt zmian w ustawie przewiduje także, że dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców będzie mógł zdecydować o wprowadzeniu mundurków dla uczniów. Wg „Gazety Prawnej” Roman Giertych zapowiada, że LPR wniesie poprawkę, zgodnie z którą w szkołach podstawowych i gimnazjach mundurki zostaną wprowadzone obligatoryjnie.

W ramach projektowanych zmian w ustawie zaproponowano także, żeby w szkołach publicznych obowiązkowo tworzone były rady rodziców. Ponadto rady pedagogiczne mają raz na cztery lata wybierać podręczniki do poszczególnych przedmiotów.

Nowelizacja ustawy zakłada, że przygotowanie i przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych przekazane ma zostać Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowym komisjom egzaminacyjnym.

W projekcie znalazły się zapisy umożliwiające niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym prowadzenie zajęć, przygotowujących do nauki w szkole dzieci niepełnosprawne (obecnie takie zajęcia mogą prowadzić tylko poradnie publiczne).

Tuż przed przekazaniem projektu do Sejmu wprowadzono także zapis zmieniający zasady wyboru kuratorów oświaty. Zasady konkursów będzie ustalać MEN; ministerstwo i wojewoda będą mieli po trzech przedstawicieli w komisji konkursowej, sejmiki wojewódzkie – dwóch. Nowela precyzuje także, które z organizacji związkowych będą mogły uczestniczyć w pracach komisji konkursowej. Rząd proponuje, aby w jej składzie uczestniczyli przedstawiciele związków o zasięgu ogólnokrajowym, które spełniają jednocześnie kryteria reprezentatywności w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. W procesie wyboru kuratora wezmą więc udział tylko te organizacje związkowe, które zrzeszają więcej niż 300 tys. członków będących pracownikami, oraz działają w podmiotach gospodarki narodowej.
Opozycja skrytykowała zmiany, dotyczące trybu wyboru kuratora, podkreślając, że będzie to oznaczało upartyjnienie tego urzędu.
(Rzeczpospolita, Gazeta Prawna 13.01.2007, Gazeta Prawna 16.01.07)
A. D., 12 stycznia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży