Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dane dziedzinowe w SIO – zmiana rozporządzenia

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Terminy przekazywania niektórych danych do SIO i doprecyzowanie terminologii to najważniejsze zmiany w rozporządzeniu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej zostało podpisane 29 lipca 2016 r.

W rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany:

- odstępuje się od regulowania terminów przekazywania danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. d ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, danych dotyczących rodzaju i wymiaru zajęć i czynności nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz danych dotyczących wyników sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej oraz danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu;

- określa się termin przekazania danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz danych o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie;

- ogranicza się liczbę określanych w rozporządzeniu terminów, w których będą przekazywane dane do bazy danych systemu informacji oświatowej, zwanego dalej „SIO”;

- przewiduje się gromadzenie danych o dodatkowej kategorii pracowników niebędących nauczycielami;

- doprecyzowuje się zakres danych gromadzonych w bazie danych SIO o nauczycielach zatrudnianych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w art. 7e ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

- doprecyzowuje się gromadzone w SIO informacje o możliwości korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu wyłącznie poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową. Jednocześnie proponuje się dodatnie w § 3 pkt 4 projektu rozporządzenia lit. f–h, w celu umożliwienia gromadzenia w SIO danych o korzystaniu przez szkoły z dzienników elektronicznych, elektronicznych platform edukacyjnych oraz e-podręczników;

- zaprzestaje się gromadzenia danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących form dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych;

- wskazuje się pełen katalog urlopów związanych z rodzicielstwem, mogących być przyczyną nieprowadzenia zajęć przez nauczyciela;

- dostosowuje się terminologię stosowaną w rozporządzeniu do tej używanej w przepisach regulujących funkcjonowanie sytemu oświaty.

MEN, 2 sierpnia 2016
A.D., 2 sierpnia 2016

Zobacz też:
Znowu nowe SIO (lipiec 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży