Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Badania szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia – prezentacja wyników

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Eksperci IBE przedstawili wybrane wyniki badań przeprowadzonych uwarunkowania różnic w poziomie osiągnięć uczniów i uczennic po III klasie szkoły podstawowej. Badania przeprowadzone na próbie 6000 uczniów w blisko 300 oddziałach szkolnych.

Analiza zebranych danych wykazała, że w największym stopniu - 20 proc. - pochodzenie społeczne ucznia/uczennicy wyjaśnia osiągnięcia szkolne na koniec pierwszego etapu edukacyjnego. Kluczowe są takie cechy rodziny ucznia jak: wykształcenie rodziców, status wykonywanego przez nich zawodu i zasobność materialna (głównie liczba posiadanych książek!). Różnice w poziomie zdolności tylko częściowy wyjaśniają tę zależność. Analiza wpływu lokalizacji szkoły (miasto – wieś) wykazała, że jest on bliski zeru – ocenili eksperci IBE. W sumie wyniki badań wskazują, że przyczyn rodzinnej determinacji osiągnięć szkolnych trzeba szukać głównie w samym przekazie szkolnym i szkolnych metodach nauczania.

- Najważniejsze jest jednak odkrycie, że jeśli dziecko dostaje dobre stopnie na wczesnym etapie edukacji, wpływa to mocno na jego samoocenę, a w efekcie, choć już nie tak silnie, samoocena wpływa na to, jakie stopnie zdobędzie ono później, w starszych klasach. – podkreślają badacze IBE. Czyli samoocena jest zarówno skutkiem, jak i – choć w mniejszym stopniu – przyczyną szkolnych sukcesów.

W trakcie konferencji, na której prezentowane były wyniki badania SUEK, przedstawiciele IBE przedstawili też opracowane przez Instytut narzędzia do oceny efektywności nauczania i diagnozowania uczniów, które pozwalają nauczycielom, dyrektorom i samorządom rzetelnie monitorować pracę szkół i reagować adekwatnie do potrzeb.

Na konferencji prezentowano metody diagnozy, które pozwalają dobrze zaplanować pracę z dziećmi zaczynającymi naukę w szkole. To dwa testy diagnostyczne stworzone przez IBE:
- Test umiejętności na starcie szkolnym (TUNSS) – przydatny przede wszystkim do opisu kompetencji dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w szkole podstawowej;
- Test pamięci roboczej – służy pomiarowi kompetencji poznawczych dzieci w szkole podstawowej na pierwszym i drugim etapie nauczania.

IBE, 28.11.2014
A.B., 28 listopada 2014

Zobacz też:
Status ekonomiczny rodziny wpływa na wyniki dziecka w nauce (październik 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży