Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

„Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej wraz z Mirosławem Drzewieckim, Ministrem Sportu i Turystyki, Grzegorzem Schetyną, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ewą Kopacz, Ministrem Zdrowia podpisała porozumienie o współpracy międzyresortowej przy wdrażaniu i propagowaniu programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”.

Program jest kontynuacją i uzupełnieniem ogólnopolskich programów upowszechniania i rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży i nawiązuje bezpośrednio do programu, realizowanego przez organy właściwe ds. kultury fizycznej, pn: „Sport wszystkich dzieci” oraz nowych programów budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych m.in. „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Blisko Boisko”.

Głównym zadaniem programu jest zredukowanie poziomu agresji i patologii młodego pokolenia m.in. przez: stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, działania w zakresie wsparcia programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży; promocję zdrowego stylu życia i odżywiania, zahamowania negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży; organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obozów sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych, w tym rozszerzenie oferty w zakresie kultury fizycznej mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych w ramach m.in. programów „Moje Boisko Orlik – 2012” i „Blisko Boisko”; szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej i trenersko-instruktorskiej; zapewnienie prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży i przygotowanie ich do udziału w masowych imprezach sportowych w duchu idei „fair play”.

Projekt będzie finansowany ze środków UE, budżetu państwa i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

MEN, 5.11.2008
A. B./A. D., 5 listopada 2008

Zobacz też:
Oświata w expose premiera

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży