Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministra Edukacji Narodowej podpisała w piątek 17 czerwca dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Głównym celem nowelizacji rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) była potrzeba dostosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dla szkół podstawowych do zmian w systemie oświaty, związanych z cofnięciem obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich.

Objęcie sześciolatek i sześciolatków obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oznacza konieczność uwzględnienia w podstawie programowej wychowania przedszkolnego umiejętności z zakresu czytania i przygotowania dzieci do nabywania umiejętności pisania, a także umiejętności matematycznych. Na mocy znowelizowanego rozporządzenia starsze dzieci w przedszkolu mają rozpocząć naukę czytania i przygotowywać się do nauki pisania. Sama nauka pisania, jako umiejętność znacznie trudniejsza, powinna wg MEN być domeną edukacji szkolnej. Jednocześnie stosowne zwiększenie wymagań z zakresu umiejętności liczenia wprowadzono w obszarze Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Zmodyfikowane zostały również Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dotyczące proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym) przeznaczonego na różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Odpowiednio do zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zmienione zostały zalecane warunki realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej – w zakresie edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej.

Nowelizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmuje również zmiany polegające na dostosowaniu wymagań w zakresie poszczególnych wiadomości i umiejętności do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności.

W celach wychowania przedszkolnego wskazano, iż przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W części dotyczącej Zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego rozszerzono także zapis związany z kształtowaniem u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu o „kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych”, we współpracy w tym zakresie z rodzicami.

Odpowiednio do zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących objęcia od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnie nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej uregulowała również harmonogram realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”.

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstawy programowej podtrzymuje prawo dzieci 5-letnich objętych wychowaniem przedszkolnym do realizacji ww. obszaru podstawy programowej. Oznacza to, że w roku szkolnym 2016/2017 podstawę programową w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” będą realizowały dzieci 6-letnie realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci 5-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego. Jednocześnie wskazuje się, aby obowiązek realizowania tego obszaru podstawy programowej przez pozostałe dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego rozpoczynał się dopiero od roku szkolnego 2017/2018.

Znowelizowane zostało również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803): uregulowano kwestię stosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” w roku szkolnym 2016/2017 (zmiana ma charakter porządkujący).

Znowelizowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jak również rozporządzenie zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r. Natomiast rozporządzenie w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych zacznie obowiązywać od dnia 1 września 2017 r.

MEN, 20 czerwca 2016
A.D., 20 czerwca 2016

Zobacz też:
Nowelizacja ustawy oświatowej uchwalona i podpisana (styczeń 2016)
Fundacja "Przestrzeń dla Edukacji": Opinia dotycząca zmian w podstawach programowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (maj 2016)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży