Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowe rozporządzenie o ocenianiu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Joanna Kluzik – Rostkowska 10 czerwca 2015 r. podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych.

Nowości polegają m.in. na wprowadzeniu:

– możliwości zwolnienia ucznia/uczennicy z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnieniu z realizacji tych zajęć w ogóle. Podstawą zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń/uczennica nie może wykonywać oraz przez jaki okres;

– określenia funkcji, jakie spełnia ocenianie bieżące ucznia/uczennicy, co jest związane z wprowadzeniem w art. 44i ust. 4 ustawy o systemie oświaty możliwości ustalania ocen bieżących w formie opisowej na każdym etapie edukacyjnym. Ocenianie bieżące przekazuje informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jak też jego zaangażowaniu w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności oraz pokonywaniu trudności.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zb ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2015 roku
S.K. , 10 czerwca 2015

Zobacz też:
Omówienie zmian w rozporządzeniu o ocenianiu (grudzień 2014)
Nowelizacja USO: zapisy dotyczące oceniania w ustawie, więcej uprawnień dla wizytatora (styczeń 2015)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży