Monitor.edu.pl / Felietony Kanał RSS: Monitor Edukacji

Z protokołu Rady Pedagogicznej Liceum – 28 sierpnia 2008 rok

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Porządek obrad Rady:
1. Odśpiewanie hymnu państwowego
2. Przedstawienie nowej dyrektorki szkoły Pani Urszuli Żebro.
3. Organizacja roku szkolnego 2008/2009.
4. Zmiany w statucie szkoły.
5. Przydział obowiązków dla nauczycieli.
6. Odśpiewanie hymnu państwowego.

Obecni na zebraniu:
1. Nauczyciele, według załączonej listy
2. Wizytator kuratorium oświaty.
3. Przewodnicząca Rady Rodziców
4.Prezes Szkolnego Koło Młodzieży Wszechpolskiej

Przebieg obrad
1. Po odśpiewaniu hymnu państwowego (7 zwrotek) obrady otworzył pan wizytator. Przedstawił nowo powołaną dyrektorkę szkoły panią Urszulę Żebro. Pani dyrektor ma ukończone studia teologiczne i dwunastoletni staż jako katechetka. Została powołana przez burmistrza gminy w porozumieniu z kuratorem oświaty.

2. Na pytanie nauczycielki biologii, pani Miklasińskiej o to, dlaczego nie została powołana poprzednia dyrektorka, która wygrała konkurs pan wizytator wyjaśnił, że po pierwsze poprzednia pani dyrektor została odwołana ze stanowiska, bo kurator zakwestionował datę w opracowanym przez nią harmonogramie programu naprawczego szkoły, a poza tym wprawdzie wygrała ona konkurs, ale kurator oświaty nie zgodził się na jej powołanie przez burmistrza gminy. Na kolejne pytanie pani Miklasińskiej jakie były argumenty kuratora, pan wizytator wyjaśnił, że po zmianie ustawy w 2007 roku kurator już nie musi uzasadniać swojej odmownej decyzji. – Pamiętacie państwo – zapytał wizytator – jak Minister Giertych nie powołał pani Beaty Florek na kuratora w Łodzi, mimo że wygrała konkurs? Minister jasno powiedział, że ma prawo „powoływać swoich ludzi”. Kurator też ma takie prawo – zakończył wizytator.

3. Prowadzenie obrad przejęła teraz nowa pani dyrektor. Przedstawiła członkom Rady Pedagogicznej i zaproszonym gościom nową przewodniczącą Rady Rodziców.

4. Na pytanie pani Miklasińskiej czy odbyły się demokratyczne wybory nowej Rady prowadząca wyjaśniła, że po pierwsze poprzednia Rada Rodziców rozwiązała się w proteście przeciwko odwołaniu dyrektorki, a po drugie nikt z rodziców nie chciał do nowej Rady kandydować. A że zgodnie z ustawą z 2007 roku Rada Rodziców jest obligatoryjna, pani dyrektor osobiście mianowała przewodniczącą Rady.

5. Pani dyrektor Żebro przedstawiła nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie organizacji roku. Najważniejszym zadaniem nauczycieli – powiedziała – jest poinformowanie uczniów klas pierwszych o obowiązkowej maturze z religii. Uczniowie muszą być dobrze przygotowani, dlatego zmniejszono liczbę godzin matematyki i biologii do jednej tygodniowo, a wf-u do dwóch, a wygospodarowane godziny przeznaczono na lekcje religii w wymiarze 5 godzin tygodniowo w każdej klasie. – Przypominam, że te zajęcia są obowiązkowe – zakończyła pani Żebro.

6. W odpowiedzi na całą serię pytań Miklasińskiej pani dyrektor cierpliwie wyjaśniła, że po pierwsze znajomość religii przydaje się nawet ateistom, po drugie egzamin z religii nie zmusza nikogo do przechodzenia na katolicyzm. Jesteśmy tolerancyjni – powiedziała pani Żebro – nikogo nie zmuszamy do przyjęcia naszej wiary.

7. Pani dyrektor przypomniała również, że od pierwszego września w każdej sali szkolnej zamontowane będą kamery, a przy wejściu do budynku uczniowie będą podlegali identyfikacji metodą porównania linii papilarnych. Dziewczęta raz w tygodniu, w każdy czwartek, będą miały przeprowadzane próby ciążowe. Pani Żebro uprzedziła pytanie nauczycielki biologii i wyjaśniła, że jest to działanie zapobiegające nielegalnym aborcjom.

8. Posługując się rzutnikiem pisma dyrektorka przedstawiła nowe wzory mundurków dla nauczycieli, opracowane w Ministerstwie Edukacji. Przypomniała, że stażysta nosi tylko szorty, kontraktowy ma prawo do spodni o długości nie przekraczającej kolan, nauczycieli mianowanych obowiązują nogawki do połowy łydki, dopiero dyplomowani noszą długie spodnie. W odpowiedzi na zarzut pani Miklasińskiej dyrektor pokazała, że umundurowanie nauczycieli zawiera również skarpety i podkolanówki więc zimno nie będzie. Niestety folia ze strojami kobiecymi gdzieś się zapodziała i pani dyrektor zobowiązała wszystkie koleżanki, żeby znalazły właściwe fasony mundurów w Internecie.

9. Pani Urszula Żebro przedstawiła prezesa Szkolnego Oddziału Młodzieży Wszechpolskiej. Wyjaśniła, że zgodnie ze statutem szkoły jest to jedyna organizacja działającą w liceum. Odczytała fragment statutu, z którego wynikało, że automatycznie każdy uczeń szkoły staje się członkiem tej organizacji. Pan prezes omówił plany pracy koła. W każdą sobotę musztra i wspólne śpiewanie pieśni wojskowych. W odpowiedzi na wątpliwości pani Miklasińskiej prezes wyjaśnił, że wszystko jest w porządku, bo ma akceptację przewodniczącej rady rodziców, która w tym momencie pokiwała głową.

10. Pani dyrektor Żebro poinformowała o zmianach w statucie szkoły. Mundurki dla uczniów będą w bieżącym roku miały fason wojskowy – powiedziała – z mieczykami na patkach. W odpowiedzi na bardzo agresywne pytanie pani Miklasińskiej dlaczego w statucie pojawił się zapis, że chłopcy nie mogą nosić włosów dłuższych niż półtora centymetra, pan prezes wyjaśnił, że młodzież trzeba uczyć zachowań zgodnych z ich rolami płciowymi. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że bez tego wyrosną na gejów. Pani dyrektor dodała, że już we wrześniu odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla nauczycieli, które w sposób praktyczny umożliwi im odróżnianie homoseksualistów od „normalnych” uczniów. Zrobimy wszystko, żeby pomóc „zagrożonym” wrócić do szczęśliwego życia – mówiła z głębokim zaangażowaniem. – Jeśli jednak uparcie trwać będą przy swoich upodobaniach – mogą być kierowani do szkół pod specjalnym nadzorem.

11. Pani dyrektor Żebro przedstawiła radzie pedagogicznej program wychowawczy opracowany przez Narodowy Instytut Wychowania. W bieżącym roku szkolnym obowiązywać będą cztery priorytety: posłuszeństwo, praca, porządek, prokreacja. Rada pedagogiczna i rada rodziców przyjęły projekt przez aklamację.

12. Pani dyrektor wnioskowała o zmianę podręcznika z biologii. Na niegrzeczne pytanie pani Miklasińskiej, czy ma jakieś kompetencje, żeby to oceniać pani Żebro odpowiedziała, że nie trzeba chyba kończyć studiów, żeby wiedzieć jak został stworzony świat. Kończymy z teorią Darwina w naszej szkole – oznajmiła i dodała – odbieram pani głos, koleżanko. Dalsza dyskusja jest zbędna a sprawa została załatwiona.

13. Ostatnim punktem porządku obrad był przydział obowiązków nauczycielom szkoły. Pani dyrektor Żebro poinformowała radę, że ze względu na zmianę planów nauczania zabrakło godzin dla nauczycielki biologii. – Dziękuję pani za dotychczasową pracę – zwróciła się do pani Miklasińskiej. Nauczyciele chwilą ciszy uczcili wyjście koleżanki.

14. Na zakończenie odśpiewano hymn państwowy (7 zwrotek). Na tym posiedzenie Rady Pedagogicznej zostało zamknięte.

Protokołowała: Irena Dzierzgowska
Irena Dzierzgowska, 4 marca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży