Monitor.edu.pl / Felietony Kanał RSS: Monitor Edukacji

Skończyły się żarty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wakacje wydają się czasem spokoju i odpoczynku, zwłaszcza w edukacji, Wbrew tym oczekiwaniom Roman Giertych właśnie na początku lipca ogłosił projekt bardzo dużej, bardzo spójnej i tym bardziej niezwykle niebezpiecznej nowelizacji ustawy o systemie edukacji.

Projekt jest realizacją programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Nowelizacja zawiera większość ogłaszanych wcześniej pomysłów ministra. Najbardziej „sztandarowy” przepis dotyczy ośrodków wsparcia wychowawczego.

- Ośrodki wsparcia wychowawczego przeznaczone są dla „uczniów gimnazjów, (...), którzy sprawiają szczególne trudności wychowawcze oraz wymagają pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także wzmożonego nadzoru wychowawczego..”

- Liczba wychowanków w ośrodków nie może przekraczać 100.

- Ośrodek zapewnia całodobową opiekę.

- Tworzy się odrębne ośrodki dla dziewcząt i chłopców.

- Uczeń może przebywać w ośrodku od dwóch tygodni do roku.

- Uczeń gimnazjum może być skierowany do ośrodka przez dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po uzyskaniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. To poradnia poza orzeczeniem wyda „wyrok” na jaki okres uczeń ma być skierowany do ośrodka.

- Skierowanie do ośrodka w opisanym trybie wymaga zgody rodziców. Rodzice mają równocześnie obowiązek pokrywania kosztów pobytu dziecka.

- Jeśli jednak rodzice nie wyrażą zgody, dyrektor gimnazjum wystąpi z wnioskiem do sądu rodzinnego o umieszczenie ucznia w ośrodku.

- Organem prowadzącym ośrodki będzie marszałek województwa.

Poza powołaniem ośrodków wsparcia wychowawczego projekt ustawy zawiera również nowy rozdział „Prawa i obowiązki uczniów oraz rodzaje nagród i kar.” Lista praw jest pokaźna, większość to prawa do spełniania obowiązków. Ustawa przewiduje, że prawa te mogą być ograniczone, jeśli zagrożone jest bezpieczeństwo, ochrona porządku lub wolność innych osób, nie wskazuje jednak, kto i w jakim trybie może prawa ucznia ograniczyć.
Rejestr nagród i kar jest niewspółmierny. Autorzy przewidzieli cztery formy nagród i dziewięć kar.
Każdy uczeń będzie miał założoną w szkole kartę nagród i kar, w której będą odnotowane wszystkie przypadki jego nagrodzenia lub ukarania. Szkoła, do której uczeń przechodzi będzie mogła zażądać od niego wypisu z karty nagród i kar.

Dyscyplinowanie uczniów nie ogranicza się do utworzenia ośrodków wsparcia wychowawczego i poszerzenia listy możliwych kar stosowanych w szkole. Konsekwentnie nowelizacja przewiduje dodanie do obowiązków nauczyciela (w Karcie Nauczyciela) zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, a w ślad za tym zmianę zapisu dotyczącego komisji dyscyplinarnej i objęcie jej postępowaniem wszystkich nauczycieli, a nie tylko mianowanych i dyplomowanych. Do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich dodany jest przepis o trybie kierowania ucznia do ośrodków wsparcia wychowawczego bez zgody rodziców. Sądy mają w tej sprawie orzekać w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku.

Rada Ministrów otrzymała delegację do wydania rozporządzenia, w którym określi warunki i sposób użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, ośrodkach resocjalizacji i również w ośrodkach wsparcia wychowawczego.

W ustawie o samorządzie gminnym przewiduje się możliwość wprowadzania przez gminę „godziny policyjnej”. W Kodeksie karnym dodano przepis o karaniu, od grzywny do dwóch lat więzienia za udostępnianie małoletniemu programu komputerowego oraz gier video, zawierających treści szkodliwe dla jego rozwoju. W ustawie o strażach gminnych znalazły się zapisy o informowaniu dyrektorów szkół o przebywaniu dzieci i młodzieży, w miejscach publicznych, w czasie zajęć szkolnych.

Redakcja Monitora przygotowuje szczegółową analizę projektu ustawy. Już dziś jednak nie ma wątpliwości, że rozpoczął się niebezpieczny etap wdrażania w życie pomysłów ministra Giertycha. Być może, zwłaszcza w pierwszym roku, rzeczywista skala ich realizacji nie będzie zbyt duża, 16 ośrodków po 100 uczniów każdy. Ale zarządzanie strachem będzie miało coraz większy zasięg. Kary, straż miejska i ośrodki wsparcia wychowawczego mają wzbudzać lęk w uczniach, komisja dyscyplinarna będzie trzymała w ryzach nauczycieli, dyrektorzy już od dawna poddawani są presji i naciskom z zewnątrz. Karność, posłuszeństwo, dyscyplina - marzenie ministra jest bliskie spełnienia.
Wychowanie, o czym wie każdy, kto praktycznie zajmuje się edukacją, to długotrwały proces, który nie poddaje się zewnętrznemu sterowaniu. Potrzebne są dobre warunki kształcenia, wysokie umiejętności nauczycieli, zaufanie wychowanka do wychowawcy, autentyczne wsparcie psychologów, unikanie niepowodzeń szkolnych, partnerska współpraca z rodzicami. Czyli dokładnie odwrotny kierunek zmian, niż ten, proponowany przez ministra Giertycha.
Irena Dzierzgowska, 16 lipca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży