Monitor.edu.pl / Felietony Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowa strona MEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W styczniu 2013 roku Ministerstwo Edukacji, pod adresem http://efs.men.gov.pl , pokazało nową stronę internetową poświęconą środkom europejskim przeznaczonym na oświatę. Jest ona niewątpliwie bardziej przejrzysta niż dotychczasowa i zawiera pewne informacje, dotychczas nieupubliczniane. Dużą zaletą jest to, że zawarte na stronie informacje są uporządkowane tematycznie a projekty przypisane są do obszarów działania a nie do instytucji je realizujących. Ale nikt, nawet Ministerstwo Edukacji, nie jest doskonałe.

Moje zastrzeżenia budzi stosowane nazewnictwo. Na przykład pod hasłem „Publikacje” spodziewałabym się wykazu i/lub odnośników do publikacji i raportów powstałych w ramach realizowanych projektów. Nic z tego. Jest za to (w końcu może to także „publikacja”) krótkie omówienie projektów realizowanych w ramach poszczególnych obszarów wsparcia. Na „starej” stronie EFS można było zapoznać się z pierwszymi, datowanymi przed wrześniem 2010, raportami i opracowaniami dotyczącymi czterech projektów realizowanych w ramach działania III „Wysoka Jakość Systemu Oświaty” (pisałyśmy o tym w lipcowym biuletynie w artykule „Gościom wstęp wzbroniony”). Niestety stara strona zniknęła.

Zniknęła także zakładka „Ewaluacja”, w której zamieszczone były cztery raporty ewaluacyjne dotyczące działania instytucji realizujących projekty unijne (raporty te pochodziły także z początkowych lat obecnego okresu finansowania, czyli lat 2007-2009).

Na nowej stronie zamieszczono natomiast ważne informacje dotychczas niepublikowane, to jest Sprawozdania z realizacji priorytetu III Programu Kapitał Ludzki w poszczególnych latach. Zawierają one m.in. analizę stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów w poszczególnych celach szczegółowych, informację o stanie realizacji poszczególnych projektów, informacje o wykorzystaniu środków finansowych. Mimo, ze dla nieprzygotowanego odbiorcy są one mało czytelne ale zawierają wiele przydatnych informacji. Dotychczas musiałyśmy się zwracać do MEN o udostępnienie Sprawozdań i trzeba przyznać, że dostawałyśmy je szybko i na prośbę mailową. Skądinąd (choć może to z naszej strony wyraz nieco nadmiernego samozadowolenia) wydaje się nam, że mogłyśmy się troszeczkę przyczynić do powstania tej strony – w końcu przez rok nieraz dawałyśmy MEN i CKE do zrozumienia, że do wielu ważnych informacji przydałby się lepszy dostęp.

Najważniejsze jednak jest to, że na nowej stronie nadal nie ma informacji o rzeczywistych efektach wydawania, niemałych przecież, pieniędzy. Bo oczywiście, z punktu widzenia sprawozdawczości różnych innych wymogów unijnych albo krajowych, ważna jest liczba spotkań, badań, pilotaży, wydanych materiałów itp. Jednak najważniejsze rezultaty to te, które zostały/zostaną wprowadzone do szkół i o których nauczyciele powinni móc się dowiedzieć m.in. ze strony internetowej. Tych informacji nadal nie można znaleźć.
Alicja Bukowska-Maciejczuk, 31 stycznia 2013

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży