Monitor.edu.pl / Felietony Kanał RSS: Monitor Edukacji

"Niedokończone" projekty Priorytetu III

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Unijna perspektywa finansowa 2007-2013 w praktyce nie zakończyła się z końcem 2013 roku. Co do zasady do tego dnia powinna zostać rozpoczęta (w praktyce oznacza to podpisanie umów) realizacja projektów. Zakończenie i rozliczenie projektów z instytucjami zarządzającymi powinno nastąpić do połowy roku 2015. Kolejne pół roku to czas, w którym Polska musi rozliczyć wszystkie realizowane wdanym okresie programy.

Z tej zasady skorzystali realizatorzy Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Kapitał Ludzki rozpoczynając w 2013 roku kilka nowych projektów. Wszystkie nowe projekty, jak wynika z zapisów w Planach Działania, były zaplanowane w dokumencie „Szczegółowy Opis Projektów”.

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje o tych "niedokończonych" projektach systemowych:

Projekty rozpoczęte w 2013 roku:

1. Modernizacja systemów informatycznych do obsługi systemu egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego I etap; Centrum Informatyczne Edukacji w Warszawie w partnerstwie; okres realizacji - 01.2013 – 12.2013; wartość projektu – 5 mln zł;

2. Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek – ORE + Partnerzy; okres realizacji 03. 2013 – 06.2015; wartość projektu 11mln 017 tys. zł, w tym 2 mln 300tys. w 2013 r.

3. Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych – IBE; okres realizacji 04.2013 – 06.2015; wartość projektu – 8 mln 300 tys. zł, w tym w r.2013 – 1 mln zł.

4. Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na 1, 2 i 3 etapie kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych etap I = ORE w partnerstwie; okres realizacji - 04.2013 – 03.2014; wartość projektu – 3 mln zł, w tym w 2013 r. 350 tys. zł;

5. Podniesienie efektywności diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w systemie oświaty – początkowo: MEN Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych w partnerstwie, w kolejnych wersjach Planu Działania zmiana realizatora projektu na ORE w partnerstwie; okres realizacji - 03.2013 – 12.2014; wartość projektu – 19 mln 830 tys. zł, w tym w 2013 r. – 6 mln zł. Uwaga: w kolejnych wersjach Planu Działania brak tego projektu.

6. Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej - Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; okres realizacji - 02.2013 – 06.2015; wartość projektu - 2 465 980,00 PLN, w tym w 2013 - 882 578,00 PLN.

7. Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji w zakresie organizacyjno-instytucjonalnym oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania – IBE w partnerstwie; okres realizacji - początkowo: 04.2013, zmienione w kolejnych wersjach Planu Działania na 07.2013 – 06.2015; wartość projektu – we wcześniejszych wersjach Planu Działania 50 mln zł, w późniejszej - 17 mln zł po zmianach Planu Działania, w tym w r.2013 – pierwotnie 5 mln zł, 2 mln 500 tys. zł po zmianach;

8. Edukacja dla pracy etap I; - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; okres realizacji - 01.2013 – 12.2013; wartość projektu - 5 337 500,00 zł.

9. Budowa krajowego systemu kwalifikacji – wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji w zakresie organizacyjno-instytucjonalnym - Instytut Badań Edukacyjnych/ projekt realizowany w partnerstwie; okres realizacji – 11.2013 – 06.2015 r.; wartość projektu – 6 mln zł, w tym w r.2013 – 500 tys. zł

Projekty rozpoczynane w latach 2014-2015:

1. Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych – II etap; Ośrodek Rozwoju Edukacji; okres realizacji - 04.2014-06.2015; wartość projektu - 4 mln 168 tys. 950 zł, w tym w r.2014 – 800 tys. zł

2. Edukacja dla pracy etap II; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (nadzór merytoryczny – Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego); okres realizacji - 01.2014 – 06.2015; wartość projektu – pierwotnie 21 mln 200 tys. zł., w kolejnych wersjach Planu Działania: 19 mln 968 tys.718 zł.
Alicja Bukowska , 31 marca 2015

Zobacz też:
Co to jest projekt systemowy: projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (biuletyn lipiec 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży