Monitor.edu.pl / Felietony Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nie taki kurator straszny...

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
27 czerwca wiceminister Mirosław Orzechowski zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratury przeciwko Inicjatywie Uczniowskiej. Do gróźb ministra dołączył mazowiecki kurator oświaty Grzegorz Tyszko, który postraszył, że nauczyciele, których uczniowie uczestniczyli w demonstracji przed MEN-em zostaną poddani kontroli i ocenie: „Jeżeli okaże się, że zachowanie nauczycieli odbiegało od kanonów ustalonych przez Kartę Nauczyciela, to może on dostać negatywną ocenę, która wyklucza dalszą możliwość wykonywania zawodu – ostrzegł Tyszko” (cytuję za: „Dziennik” z dnia 28.06.2006, Nr 59/2006).
Chyba od 1989 roku nikt nie próbował w taki sposób zastraszać nauczycieli. Owszem wcześniej tak bywało. Ale czasy się zmieniły, zmieniło się również prawo. Czy nauczyciele dzisiaj muszą się bać zapowiedzi kuratora?
- Art. 6 Karty Nauczyciela brzmi „Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.” W jaki sposób demonstracja uczniów oznacza łamanie art. 6 przez nauczyciela?
- Art. 6a. 1. „Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie”.
- Art. 6a. 5 „Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.”
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066, ze zm.) precyzuje, w § 2 ust. 8, jakie elementy pracy podlegają ocenie. Wymienienia miedzy innymi: poprawność merytoryczną i metodyczną, zaangażowanie zawodowe, własne doskonalenie, wspieranie rozwoju ucznia, przestrzeganie porządku pracy.
Wnioski:
1. Trudno by było, w którymkolwiek z przytoczonych przepisów, znaleźć zarzuty odnoszące się do udziału uczniów w demonstracji.
2. Oceny nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, nie kurator.
3. Nauczyciele oceniani są za sposób realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych.
Ministrowi i kuratorowi dedykuję § 2 ust. 6 cytowanego już rozporządzenia. Przytaczam ten przepis w całości:
„Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym”.
Irena Dzierzgowska, 29 czerwca 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży