Monitor.edu.pl / Analizy Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiany w prawie proponowane i wprowadzone przez Ministra Edukacji Narodowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Lp. Ustawy, rozporządzenia Publikator Uwagi

1
Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw DzU.09.56.458 Ustaw zawiera najważniejsze zapowiadane zmiany w systemie edukacji narodowej. W niej określono miedzy innymi:
 • procedurę przekazywania małych szkół do prowadzenia przez inne podmioty;
 • obniżenie wieku szkolnego do 6 lat (od 2012) i wprowadzenie obowiązku wychowania przedszkolnego dla 5 latków (od 2011);
 • autonomia szkół w sprawie programów nauczania;
 • zmiana kompetencji organu nadzorującego i organu prowadzącego.
2 Ustawa z 21 listopada o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela DzU.09.1.1 Ustawa wprowadziła istotne zmiany w dwóch obszarach:
 • czasu pracy nauczyciela;
 • wynagrodzeń nauczycieli.

3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych DzU.09.141.1150 Zmiany w egzaminie maturalnym i zawodowym, określenie przedmiotów do wyboru oraz zmiany w procedurze egzaminu zawodowego.

4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa DzU.09.139.1131 Rozporządzenie określające sposób realizacji wychowania dla bezpieczeństwa, zgodnie z wprowadzona reforma podstaw programowych.

5
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach DzU.09.139.1130 Zmiany:
 • obowiązek dyrektora (co najmniej raz w roku), dokonywania kontroli warunków korzystania z obiektów należących do szkoły;
 • plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 • w pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

6
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego DzU.09.136.1116 Rozporządzenie programowe wynikające z nowej podstawy programowej. Możliwość realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego w alternatywny sposób.

7
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców DzU.09.132.1087 W rozporządzeniu dodano szkoły, w których nie tworzy się rad rodziców:
 • szkoły w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

8
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego DzU.09.131.1079 Rozporządzenie wprowadza niewiele zmian, w tym zmianę dotyczące liczby godzin przewidzianych na te zajęcia oraz zasady uczestnictwa w tych zajęciach uczniów niepełnoletnich i uczniów pełnoletnich.

9
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli DzU.09.131.1078 Nowe rozporządzenie, ale zmiany w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem są niewielkie i nieistotne.

10
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad DzU.09.126.1041 Olimpiady mogą być organizowane przez szkoły wyższe, placówki naukowe, stowarzyszenia naukowe, zawodowe i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową, zwane dalej "organizatorami". W organizacji olimpiad mogą uczestniczyć kuratorzy oświaty.

11
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego DzU.09.123.1022 Zmiany dotyczą procedury oceny pracy nauczyciela oraz odwoływania się nauczyciela od ustalonej oceny.

12
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji DzU.09.116.977 Zmiany techniczne dotyczące dokumentacji szkoły i placówki.

13
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego DzU.09.99.828 Rozporządzenie określa:
 • rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego;
 • zadania publicznych placówek kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym;
 • szczegółową organizację, sposób, warunki i formy prowadzenia kształcenia ustawicznego przez publiczne placówki kształcenia ustawicznego, publiczne placówki kształcenia praktycznego i publiczne ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz zadania tych placówek i ośrodków;
 • warunki i tryb odpłatności za prowadzone w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego, publicznych placówkach kształcenia praktycznego i publicznych ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

14
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego DzU.09.94.773 Rozporządzenie dostosowujące do zmian wprowadzonych Karta Nauczyciela.

15
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego DzU.09.89.730 Rozporządzenie programowe wynikające ze zmian w ustawie o systemie oświaty. Określona jest procedura zatwierdzania programów.

16
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych DzU.09.83.694 Zmiany w procedurze egzaminu maturalnego i zawodowego.

17
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania DzU.09.83.693 Rozporządzenie określa warunki tworzenia i organizowania nowych alternatywnych form wychowania przedszkolnego oraz sposoby ich działania.

18
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji DzU.09.70.600 Rozporządzenie, w porównaniu z poprzednim wprowadzono niewiele mało istotnych zmian.

19
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej DzU.09.60.494 Standardowe, coroczne rozporządzenie ustalające warunki płacy dla nauczycieli placówek publicznych, prowadzonych przez ministrów.

20
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej DzU.09.58.476 Rozporządzenie tworzy formację obrony cywilnej w strukturach ministerstwa.

21
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych DzU.09.58.475 Rozporządzenie zmienia procedury dotyczące sprawdzianów i egzaminów, w tym egzaminów maturalnych i zawodowych.

22
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych DzU.09.54.442 Rozporządzenie programowe wynikające ze zmian w ustawie o systemie oświaty, określa ramowe plany nauczania dla klas wprowadzonych zmian w podstawie programowej.

23
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie marca 2009 r. wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej DzU.09.52.423 Standardowe rozporządzenie regulujące sprawy wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez ministrów.

24
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy DzU.09.52.422 Standardowe rozporządzenie ustalające podstawowe stawki wynagrodzen dla wszystkich nauczycieli.

25
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela DzU.09.52.421 Rozporządzenie określa:
 • warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,
 • warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności.

26
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli DzU.09.50.400 Rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian:
 • inne określenia dla uznawania kwalifikacji nauczycielskich;
 • zrównanie kwalifikacji dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli klas I – III szkoły podstawowej.

27
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych DzU.09.31.208 Zmiany dotyczą procedury przyjmowania do szkół oraz priorytetów przy przyjmowaniu.

28
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci DzU.09.23.133 Nowe rozporządzenie, ale w porównaniu z poprzednim, zmiany nie są istotne dla funkcjonowania całego systemu edukacji.

29
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 stycznia 2009 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: garbarz skór, kelner, kowal, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, monter-elektronik, monter mechatronik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik informacji naukowej i technik obuwnik DzU.09.15.82 Standardowe rozporządzenie dotyczące podstaw kształcenia w zawodach.

30
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofanie dopuszczenia DzU.09.4.18 Procedura dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofanie dopuszczenia

31
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół DzU.09.4.17 Nowa podstawa programowa

32
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 DzU.08.235.1588 Standardowe rozporządzenie dotyczące podziału subwencji.

33
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe DzU.08.235.1587 Zmiany dotyczą standardu wymagań.


W omawianym okresie dokonano 33 zmian legislacyjnych, w tym dwie zmiany ustawy. W tabelce podaję krótkie informacje o zakresie zmian. Podkreślone zostały te akty prawne, których zmiany są szczególnie istotne dla funkcjonowania całego systemu edukacji.

Zastanawiające są nowe rozporządzenia wydawane przez Ministra, które w porównaniu z poprzednimi nie wprowadzają istotnych zmian. Nie widać zatem zasadniczego reformowania tych obszarów, które zależą od Ministra, bez zmiany ustaw.
Andrzej Pery, 11 października 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży