Monitor.edu.pl / Analizy Kanał RSS: Monitor Edukacji

Debata telewizyjna partii politycznych na temat programów edukacyjnych - notatka

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
11 października w TV Info politycy partii politycznych startujących w wyborach parlamentarnych prezentowali swoje programy edukacyjne, odpowiadając na pytania zadanie przez dziennikarzy oraz nauczycielki SP nr 53 ze Szczecina, przysłuchujące się debacie w szczecińskim studio telewizyjnym.

PSL reprezentował prof. Tomasz Borecki, PiS – rzecznik rządu Jan Dziedziczak, Samoobronę – posłanka Genowefa Wiśniowska, LiD – Andrzej Jaeschke, PO – posłanka Krystyna Szumilas, Polską Partię Pracy – Florian Nowicki, LPR – minister Mirosław Orzechowski.

Jak rozwiązać problem bezpieczeństwa w szkole?

PSL
Najważniejsza jest wspólnota i konsekwencja w działaniu. Bezpieczeństwo uczniów zależy od środowiska szkolnego statusu materialnego rodziców uczniów.

PiS
Najważniejszy jest zwykły uczeń, przedmiot opieki szkoły. Nie można skupiać się na uczniach, którzy przeszkadzają innym w nauce, dlatego też tych, którzy przeszkadzają, trzeba oddzielić od reszty, co proponuje program „Zero tolerancji” – lekarstwo na zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach.

Samoobrona
Dla młodzieży wiejskiej najważniejsze jest zorganizowanie czasu wolnego, duża liczba kół zainteresowań.

LiD
Problem bezpieczeństwa jest największy w dużych miastach, gdzie są wielkie szkoły i liczne klasy. Rozwiązania muszą wynikać ze ścisłej współpracy szkoły z rodzicami – na przykład dzięki dobrze działającym, (nie – fikcyjnym) Radom Rodziców; umocnienia prestiżu nauczyciela – czemu ma służyć podwyższenie zarobków. Kraty nie są metodą wychowawczą. Z trudną młodzieżą trzeba pracować, a łatwiej to robić w małych liczebnie klasach. LiD proponuje, aby liczebność klas nie przekraczała 24 uczniów.

PO
Izolacja nie prowadzi do niczego dobrego, a wręcz przeciwnie – wychowamy w ten sposób społeczeństwo z problemami. Szkole trzeba pomóc w sprawowaniu funkcji wychowawczej poprzez wzmocnienie współpracy z samorządami lokalnymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, zatrudnienie większej liczby pedagogów i psychologów szkolnych. Kara nie jest środkiem wychowawczym.

Ta opinia p. poseł Szumilas spotkała się z natychmiastową ripostą J. Dziedziczaka, prezentującego program PiS, który powiedział, że takie właśnie poglądy są przyczyną tych wielkich problemów wychowawczych, z którymi boryka się w tej chwili szkoła.

Krystyna Szumilas odpowiedziała, że kara jak najbardziej tak, ale wtedy, gdy ma miejsce przestępstwo.

LPR
Działalność Romana Giertycha jako ministra edukacji spowodowała, że w szkołach skończyły się sytuacje patologiczne, dlatego też należy kontynuować prace Giertycha, a wtedy bezpieczeństwo w szkołach będzie.
Ważne jest zaangażowanie rodziców w życie szkoły – Rady Rodziców powinny także decydować o programie edukacyjnym szkoły i wyborze podręczników.

Polska Partia Pracy
Szkoły nie można zamienić w koszary. Problemem w polskich szkołach jest bieda uczniów. Szkoła powinna być przede wszystkim miejscem wyrównywania szans edukacyjnych. Przykład z literatury – Janko Muzykant. Dyscyplina nie zwiększa bezpieczeństwa. Ważne jest leczenie przyczyn: wszystkie dzieci powinny chodzić – mieć możliwość chodzenia – do dobrych szkół, czemu ma służyć podwyżka zarobków nauczycieli.

Dopowiedzenie prof. Boreckiego z PSL: Nie ma miłości i szacunku bez miłości i szacunku.


Kolejny temat: Jak wyrównywać w szkole szanse edukacyjne?

PSL
Ważna jest opieka nad wybitnie zdolnymi uczniami ze wszystkich środowisk – mamy znakomitą młodzież. Każdy nauczyciel wie, kto jest zdolny i jak mu należy pomóc.
Ważne jest połączenie gimnazjum z liceum oraz system stypendialny.

Samoobrona
System stypendialny, zachowanie małych szkół, integracja w szkołach – staranna opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi.
Ważne jest, aby już od przedszkola opieka nad dziećmi tego wymagającymi była roztaczana. Trzeba zwrócić uwagę na środowiska po byłych PGR-ach. Ale tak naprawdę wystarczy, aby Państwo realizowało art. 70 Konstytucji, który zapewnia równy dostęp do edukacji wszystkim.

PO
Ważne jest wprowadzenie alternatywnych form wychowania przedszkolnego.

Lid
Partia stawia sobie za cel, aby 70% dzieci wiejskich było objętych wychowaniem przedszkolnym, a także aby zerówka była obowiązkowa dla wszystkich pięciolatków.
Ważny jest szybki wzrost subwencji oświatowej i przyjęcie zasady, że pensje nauczycieli rosną szybciej niż przeciętne w budżetówce.

LPR
Rozwiązaniem tego problemu są stypendia a także odbiurokratyzowanie szkoły, którego już dokonał minister Giertych [ pojawia się to na każdej konferencji i każda osoba z LPR, która o tym mówi, mówi dosłownie: minister Giertych odbiurokratyzował szkołę, bo zniósł ewaluację – komentarz AR]. Pozwala to zaoszczędzony czas nauczycieli poświęcić na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Polska Partia Pracy
Jest przeciwko tworzeniu gett dla uczniów zdolnych i biednych. Dobrze opłacani nauczyciele zrobią dobrą szkołę, w której młodzież będzie miała szanse wszechstronnego rozwoju. A w tej chwili 80% nauczycieli ocenia swoją sytuację jako złą.

Ocena z religii na świadectwie
PSL
Nikogo nie wolno skrzywdzić, więc problem musi być rozwiązany w sposób satysfakcjonujący dla wszystkich.

PO
Uczniowie, którzy nie chodzą na lekcje religii, powinni mieć lekcje etyki.

LPR
Wszystkie Kościoły prosiły o ocenę z religii uwzględnianą na świadectwie. Nie można przecież nie oceniać przedmiotu, którego uczy się w szkole.

Samoobrona
Ocena z religii nie może wchodzić do średniej ocen.

Riposta LPR: pani poseł, przecież jest pani osobą wierzącą.
Posłanka Wiśniowska: To nie ma nic do rzeczy, jestem z Białegostoku, gdzie mieszkają ludzie różnych wyznań i rozumiem problem.

Lid
Nie należy mieszać sfery sacrum i profanum.

PiS
Religia daje rozwój duchowy dzieciom, uczy, co jest dobre, a co złe, zatem spełnia główną funkcję wychowawczą szkoły. szkoła musi uczyć odróżniania dobra od zła, więc ocena z religii jest całkowicie na miejscu.

Polska Partia Pracy
Szkoła nie może narzucać uczniom światopoglądu, musi być świecka. Jej zadaniem jest przekazywanie wiedzy i uczenie samodzielnego myślenia.

LPR
Minister Orzechowski wyraził zdumienie.

Pytania pp. Marzanny Dębniak i Barbary Weredyńskiej ze SP nr 53 w Szczecinie:
Sprawa wcześniejszych emerytur, kwestia tańszych podręczników, system motywacji dla nauczycieli młodych i tych zmęczonych, problem sposobu wydawania pieniędzy na edukację: czy nie lepiej zamiast na mundurki wydać je na przykład na zatrudnienie większej liczby psychologów i pedagogów w szkole. Z tych pytań dziennikarze wybrali następujące zagadnienia:

Nauczycielskie emerytury

PSL
Nauczyciele powinni mieć możliwość skorzystania z wcześniejszych emerytur.

PO
Rok 2007 jest rokiem granicznym w emeryturach pomostowych – muszą być szybko przyjęte rozwiązania prawne, które doprecyzują te kwestie.

LPR
Zgoda na rozwiązanie problemu emerytur pomostowych.

PiS
Tak dla wcześniejszych emerytur. Nauczyciele są najważniejszą grupą budżetową w państwie.

Lid
Zdrowie nauczyciela jest ważne i nauczyciele powinni mieć możliwość skorzystania z emerytury w wieku 55 lat. Ale powinni mieć także możliwość pozostania w zawodzie dłużej, jeśli będą tego chcieli.

Polska Partia Pracy
Tak dla wcześniejszych emerytur. Takiego hałasu, jaki panuje w szkołach, długo się nie da znosić.

Samoobrona
Nauczycielom wystarczy kryterium liczby lat pracy – 30 lat pracy to jedyny warunek emerytury. I tak dużo w takim stresie, przy nadużywaniu głosu, z taką odpowiedzialnością.

Jak zachęcić do bycia nauczycielem i do pozostania w zawodzie?

PSL
Podwyższyć zarobki i wejść w ponadpartyjne porozumienie w sprawie polityki edukacyjnej państwa – na tym poziomie rozwiązywać problemy i budować długofalową strategię.

PO
Większa płaca dla nauczycieli stażystów. Poselski projekt zmiany Karty Nauczyciela w tym zakresie był w Sejmie V kadencji, ale został odrzucony przez koalicję.

PiS
Trzeba wzmacniać prestiż zawodu – stanie się to dzięki temu, że nauczyciel został funkcjonariuszem publicznym.
Pieniądze są ważne, w tym także wyższe płace dla młodych nauczycieli.

PO: Premier obiecał podwyżki i nie zapewnił ich w budżecie.

LPR
Był Giertych, to były podwyżki. Gdyby był, to podwyżka wyniosłaby 7% + inflacja.
Nauczyciel powinien być mistrzem dla ucznia.

LiD
Muszą wzrosnąć małe pieniądze na stażach. Ale nie ma w tej chwili mniejszego zainteresowania zawodem. Prestiż zawodu jest ważny także z punktu widzenia państwa. To już Bismarck powiedział, że im lepiej pracuje dobrze opłacany nauczyciel, tym mniej pracy ma policjant.

Samoobrona
Nauczyciel musi mieć i powołanie i pieniądze. Pieniądze są najważniejsze.

Polska Partia Pracy
Za czasów Giertycha środowisko nauczycielskie było zastraszane, a do szkół wprowadzana ideologizacja, zatem mówienie, że Giertych poprawi sytuację nauczycieli nie jest zachętą.

PSL
Młodzież jest pragmatyczna, zatem pieniądze są ważne. Trzeba tu wykorzystać wszystkie możliwości samorządów terytorialnych oraz Rad Rodziców.

Finanse oświaty

PSL
Środki powinny być rozdysponowywane na poziomie szkoły. szkoła właściwie jest biedna.

LiD
Nie wszędzie szkoła jest biedna – wysokość subwencji oświatowej powinna zależeć od zamożności gminy.

Samoobrona
Subwencja oświatowa musi być monitorowana przez Państwo – tego wymaga Konstytucja.

PO
Podział pieniędzy powinien mieć miejsce na poziomie gminy – bon oświatowy daje jasne i jawne zasady podziału środków, im bliżej szkoły tym lepiej.
Wspieranie dzieci z małych miejscowości powinno odbywać się poprzez programy kierowane.

Polska Partia Pracy
Bon jest rozwiązaniem złym, ponieważ jest próbą prywatyzacji edukacji. Środki na edukację powinny zwiększać bezpłatną ofertę edukacyjną.

LPR
Państwo bierze na siebie odpowiedzialność za środki na edukację.

PiS
Najważniejsze są zajęcia pozalekcyjne a wśród nich - harcerstwo.

I ostatnie pytanie zadane przez dziennikarzy: Czego szkoła ma uczyć?

PSL
Nowoczesna szkoła musi być nastawiona na innowacyjność i przedsiębiorczość. Warunkiem jest dostęp do Internetu na wsi.

PiS
Najważniejszy jest rozwój ideowości młodego człowieka oraz kształcenie informatyczne i języki obce.

Polska Partia Pracy
Szkoła musi uczyć samodzielnego myślenia, czego fundamentem jest podmiotowe traktowanie ludzi.

Lid
Mniej kucia – szkoła musi uczyć uczenia się.

Samoobrona
Najważniejszy jest dostęp do Internetu i zajęcia pozalekcyjne.

LPR
Szkoła musi wychowywać i kształcić do polskości.

Partie, którym zostało jeszcze trochę czasu, mogły go wykorzystać odpowiadając na pytanie, co uważają za najważniejsze w debacie o polskiej szkole.

PiS
Języki, komputery, bezpieczeństwo, mundurki i dyscyplina.

Samoobrona
Realizacja Konstytucji

Lid
Porozumienie ponadpartyjne

Polska Partia Pracy
Szkoła nie powinna kształcić klonów Giertycha i Orzechowskiego.

Sonda sms - owa wśród telewidzów po tej debacie:
39% - Pis
19% - PSL
16% - Samoobrona
8% - PO
Pozostałe partie – po 2%.

(notowała: Anna Rękawek)
Anna Rękawek, 19 października 2007

Zobacz też:

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży