Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt zmiany w Ustawie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Redakcja „Monitora Edukacji” przedstawia projekt zmiany w Ustawie o systemie oświaty, opracowany przez Irenę Dzierzgowską. Projekt został przekazany sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Projekt
USTAWA
z dnia ............. 2007 roku
o zmianie ustawy o systemie oświaty


Art. 1.
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powołania, chyba że wojewoda lub minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zgłosi, w terminie 14 dni od wyłonienia kandydata, umotywowane zastrzeżenia.
2) art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Konkurs na stanowisko kuratora oświaty ogłasza wojewoda najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia, w którym nastąpiło odwołanie kuratora.

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana uszczegóławia procedurę powoływania kuratora oświaty. W obecnie obowiązującej wersji ustawy brakuje terminu powołania kandydata na kuratora po wygranym konkursie. Brakuje również zapisu nakładającego na wojewodę i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obowiązku powołania kandydata wyłonionego w konkursie lub zgłoszenia do niego umotywowanych zastrzeżeń.
Proponowana zmiana jest wynikiem sytuacji, jaka wydarzyła się w trakcie procedury wyłaniania Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2006 roku. Minister Edukacji Narodowej, korzystając z braku ustawowego terminu przez ponad 3 miesiące nie wyrażał zgody na powołanie kandydatki po wygraniu przez nią konkursu, po to, aby po tym czasie odmówić porozumienia z wojewodą, bez podania umotywowanych zastrzeżeń.
Postulowany zapis nawiązuje do art. 36a rozstrzygającego sposób powoływania dyrektora szkoły lub placówki.

Zmiana nie spowoduje skutków finansowych. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Irena Dzierzgowska, 4 marca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży