Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

Podstawa programowa jako standard egzaminacyjny - list Monitora i odpowiedź dyrektora CKE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Anna Dzierzgowska, Społeczny Monitor Edukacji, do: Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 31.07.2017

Szanowny Panie Dyrektorze
pozwalam sobie zawrócić Panu głowę, gdyż w związku z toczącą się (mimo dość powszechnych protestów) tak zwaną reformą edukacji jako Społeczny Monitor Edukacji chciałyśmy zyskać jasność w kilku kwestiach:

1. trwają konsultacje nowych podstaw programowych: czy już wiadomo, czy nowe podstawy będą, podobnie jak dotychczasowe, równocześnie standardami wymagań egzaminacyjnych?

2. Jeśli tak, czy wiadomo już, czy egzamin maturalny ma obejmować tylko materiał przerabiany w szkole ponadpodstawowej, czy także uwzględniać konkretne zagadnienia ze szkoły podstawowej? (np z tego, co mi wiadomo, gramatyki języka polskiego naucza się w szkole podstawowej - czy w takim razie zagadnienia gramatyczne i/lub językoznawcze mogą czy nie mogą pojawić się na egzaminie maturalnym?)

3. wg zapowiedzi MEN, szkoła branżowa miała móc kończyć się egzaminem maturalnym; jednak w projekcie podstaw programowych do szkoły branżowej II stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej liczbę przedmiotów ogólnokształcących okrojono do 7 (plus język mniejszości narodowej plus język kaszubski), nie wydaje się też, by proponowany zakres wymagań był zakresem wymagań maturalnych - jak zatem wygląda kwestia matury dla uczniów i uczennic tych szkół?

pozdrawiam serdecznie
Anna Dzierzgowska

Anna Dzierzgowska do: Marcin Smolik, 01.08.2017
Szanowny Panie Dyrektorze,
dołączam jeszcze PS do wczorajszego listu, z następującym dodatkowym pytaniem:
4. z - przyznaję, dość pobieżnie przeprowadzonej - próby porównania podstawy programowej z języka polskiego do szkoły branżowej 2 stopnia wynika, że jest ona nieco okrojoną (np nie zawierającą listy lektur) podstawą do LO. Czy - a jeśli tak, za pomocą jakich środków/ w jakich dokumentach prawnych zostało zagwarantowane, że zakres wymagań z języka polskiego dla szkoły branżowej 1 i 2 stopnia pokrywa się z zakresem wymagań maturalnych? Podobnie z matematyką: w tym przypadku, o ile mogę się zorientować, podstawa programowa dla LO - czyli domyślnie, zakres wymagań maturalnych - zawiera się w podstawie do szkoły branżowej 2 stopnia. Czy uczniowie i uczennice szkół branżowych mają szansę zdążyć przygotować się w dwa lata do matury, do której uczniowie LO mają się przygotowywać lat 4?

pozdrawiam serdecznie
Anna Dzierzgowska

Dr Marcin Smolik, do: Anna Dzierzgowska


Szanowna Pani,

poniżej przedstawiam odpowiedzi na przesłane przez Panią pytania.

1.Zgodnie z art. 44zzb ustawy o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy – Prawo oświatowe, oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. Zatem egzamin maturalny od 2023 r., podobnie jak dotychczas, będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2.Podstawa programowa kształcenia ogólnego z zasady przyjmuje kumulatywność wymagań – to, co jest kształcone na etapach wcześniejszych, obowiązuje na etapach późniejszych. Zatem na egzaminie maturalnym od 2023 r. również będą się mogły pojawiać zadania z zakresu wymagań określonych dla szkoły podstawowej.

3. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego. W latach 2022–2024 do egzaminu maturalnego w formule obowiązującej obecnie będą mogli przystąpić absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia na podbudowie gimnazjum. Będzie to egzamin przeprowadzany na bazie obecnej podstawy programowej, a wymagania w podstawie programowej dla BS II na podbudowie gimnazjum dla przedmiotów: język polski, matematyka i język obcy nowożytny w zakresie podstawowym są tożsame z wymaganiami dla szkół ponadgimnazjalnych (LO i technikum) w tym zakresie. Proszę zauważyć, że absolwent BS II nie ma obowiązku przystępowania do egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Warto również zauważyć, że absolwent BS II na przygotowanie do egzaminu maturalnego ma 5 lat (3 lata BS I + 2 lata BS II).


Z pozdrowieniami
MS

Anna Dzierzgowska, 1 sierpnia 2017

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży