Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

List w sprawie funduszy z EFS-u

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Szanowna Pani
Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

Jawność procedur obowiązujących przy wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego wymaga podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących realizowanych projektów, w tym trybu wyboru realizatorów, merytorycznej zawartości projektów, wykazu umów, terminów i kwot realizacji. Zgodnie z zapisami dokumentu „System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” wniosek o dofinansowanie projektu systemowego podlega również ocenie obowiązującej przy zachowaniu generalnych zasad dotyczących programu a umowa dotycząca jego realizacji zawiera regulacje dotyczące m.in. przedmiotu umowy, środków finansowych, zapewnienia monitoringu i nadzoru nad realizacją projektu. Redakcja Społecznego Monitora Edukacji zainteresowana jest informacjami na temat stopnia zawansowania realizacji projektów ze środków będących w gestii MEN. W ekspertyzie „Analiza działań MEN finansowanych z EFS w 2008 roku” przekazanej MEN 28 lutego 2008 roku wyrażaliśmy zaniepokojenie przeznaczeniem funduszy z działania 3.1. Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie. Z kolei w liście z 30 czerwca 2008 w sprawie systemu egzaminów zewnętrznych nasze wątpliwości wzbudził sposób realizacji dziesięciu projektów przez CKE, co naszym zdaniem, poza nieprawidłowościami (sprawa rozliczania środków jest, według naszej wiedzy badana przez prokuraturę) powoduje zapaść w pracy komisji nad systemem egzaminów. Ostatnio dotarły do nas również informacje o znacznym opóźnieniu w realizacji projektów przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Z Planu Działań na lata 2007-2008 dla priorytetu III wynika, że projekty przewidziane do realizacji w tym okresie powinny być już znacznie zaawansowane, tym bardziej że zaplanowane do osiągnięcia rezultaty stanowić będą podstawę kontynuacji tych działań w kolejnych latach.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji jaki jest stan zaawansowania realizacji projektów realizowanych w ramach priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi.

Z wyrazami szacunku
Irena Dzierzgowska
Irena Dzierzgowska, 31 lipca 2008

Zobacz też:
Analiza działań MEN finansowanych z EFS w 2008 roku
Analiza działań MEN finansowanych z EFS w 2008 roku. Część 1
Pierwsze sto dni Ministerstwa Edukacji Narodowej - ocena

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży