Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

List RPO w sprawie swobody wyboru podręczników

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
RPO-559365-X/2007/PM

Pani Irena Dzierzgowska
Społeczny Monitoring Edukacji


Szanowna Pani

Z upoważnienie Rzecznika Praw Obywatelskich, w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14 maja 2007roku, uprzejmie informuję, iż Rzecznik, na podstawie art.11 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 14, poz. 147 ze zm.) postanowił zasygnalizowanej spawy nie podejmować z przyczyn wskazanych poniżej.

W swoim liście zwróciła się Pani do Rzecznika z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości powstałych po znowelizowaniu ustawy o systemie oświaty, a polegających na sprzeczności między art. 22a tej ustawy a art. 12 ust. 2 Karty Nauczyciela.

W związku z powyższym pragnę wyjaśnić, że owa „sprzeczność” usuwana jest w drodze zastosowania tzw. reguły kolizyjnej porządku czasowego, pochodzącej jeszcze z okresu prawa rzymskiego. Zgodnie z nią, norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą (Lex posterior derogat lego priori), pod warunkiem, iż nie jest normą niższego rzędu. W zasygnalizowanym przez Panią przypadku mamy do czynienie z przepisami rangi ustawowej. W konsekwencji art. 12 ust. 2 Karty Nauczyciela uległ derogacji (uchyleniu) w takim zakresie, w jakim pozostawałby w sprzeczności z art. 22a ustawy o systemie oświaty.

Proszę o przyjęcie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich do wiadomości
Z poważaniem
Piotr Mierzejewski Główny specjalista
I. D. , 10 czerwca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży