Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

List Monitora Edukacji do Minister Krystyny Szumilas

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Warszawa, 25.01.2012

Anna Dzierzgowska
Społeczny Monitor Edukacji
[email protected]

Pani Minister Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa

Szanowna Pani Minister,
przede wszystkim chciałabym, w imieniu swoim i zespołu Społecznego Monitora Edukacji, serdecznie pogratulować Pani objęcia najważniejszego i najbardziej odpowiedzialnego z ministerialnych stanowisk.

Równocześnie z przyjemnością informuję, że Społeczny Monitor Edukacji uzyskał wsparcie Fundacji im. Stefana Batorego, w ramach programu Demokracja w Działaniu. Od teraz, to jest od stycznia 2012 roku, skupimy się na monitorowaniu projektów systemowych, realizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Interesować nas będą projekty: „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych” oraz „Budowa banku zadań – II edycja”. Chcemy także zebrać informacje na temat jednego z projektów zakończonych, mianowicie projektu „Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych”. Równocześnie prowadzone przez nas działania służyć będą wypracowywaniu nowych technik i narzędzi monitoringu działania władz oświatowych i doskonaleniu tych już istniejących.

Jedną z metod, do jakich zamierzamy się odwołać, będzie prowadzenie częstszej niż dotąd i bardziej intensywnej korespondencji z monitorowanymi przez nas instytucjami. Niniejszy list stanowi jej początek. Cała korespondencja – zarówno nasze listy, jak i odpowiedzi MEN czy CKE – publikowana będzie na stronach Społecznego Monitora Edukacji.

W Społecznym Monitorze Edukacji będziemy także nadal systematycznie gromadzić i publikować informacje o działaniach władz oświatowych. Jako, że robimy to od 2006 roku, mogę nie bez pewnego samozadowolenia stwierdzić, że strony Monitora stanowią bogate archiwum informacji i analiz, dotyczących sytuacji w oświacie.

Korzystając z okazji, chciałabym poruszyć trzy szczegółowe kwestie. Pierwsza związana jest bezpośrednio z prowadzonym przez nas monitoringiem. Chciałabym mianowicie poprosić o udostępnienie nam „Sprawozdania z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” za I półrocze 2011 roku. O ile się orientuję, sprawozdania tego nie ma jeszcze na stronach Ministerstwa, pozwalam sobie zatem prosić o przesłanie mi go, bądź pocztą, bądź drogą mailową.

Druga kwestia również związana jest z projektami systemowymi. Jakiś czas temu w liście do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyraziłam zaniepokojenie planowanymi zmianami formuły matury ustnej z języka polskiego. Podkreślałam, że matura ustna z języka polskiego w obecnej formie uczy przynajmniej podstaw humanistycznego warsztatu. CKE, piórem jednej z pracownic, poinformowało mnie, że „decyzję w tej sprawie podejmie Minister Edukacji Narodowej” (zarówno mój list, jak i odpowiedź CKE, zostały opublikowane na stronach Monitora). Nie jestem do końca pewna (i chciałabym to skądinąd jak najszybciej wyjaśnić), jak ma się ta informacja do faktu, że zmiana formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego stanowi jeden z komponentów projektu „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych”. Na stronach CKE czytam bowiem: Celem komponentu jest modyfikacja egzaminu maturalnego z języka polskiego, która usunie istniejące wady tego egzaminu. 1. Egzamin ustny z języka polskiego będzie sprawdzał umiejętności ustnego przekazywania własnych myśli w formie wymaganej przez zadaną intencję komunikacyjną. Zdający będzie losował zadanie z obszernej puli zadań i po krótkim przygotowaniu wygłaszał wystąpienie oceniane przez komisję egzaminacyjną według szczegółowego klucza.

Szanowna Pani Minister, ten projekt, w takiej formie, w jakiej jest przedstawiony na stronach CKE, sprowadza egzamin z najważniejszego przedmiotu humanistycznego do banalnego ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, na dodatek ćwiczenia, w ramach którego odpowiedzi mają być oceniane „według szczegółowego klucza” (co nawet nie pozwala na samodzielność w formułowaniu wypowiedzi). Skoro, zgodnie informacją CKE, to Pani jest osobą podejmującą decyzję w tej sprawie, do Pani zwracam się z apelem o nie wprowadzanie tak opisanej zmiany. Równocześnie chciałabym dowiedzieć się, jak mogę dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób, przez kogo i według jakich kryteriów opracowany został wspominany przeze mnie projekt, określany (chyba dość nieprecyzyjnie), jako „pilotaż”?

Trzecia kwestia dotyczy nieco innego obszaru. Pragnę wyrazić zaniepokojenie informacją (podaną przez Gazetę Wyborczą), jakoby MEN oświadczył, że zajęcia z religii w przedszkolu powinny odbywać się w ramach pięciu bezpłatnych godzin. Nie chcę już przedłużać tego i tak nazbyt długiego listu, ograniczę się zatem do stwierdzenia, że takie rozwiązanie stoi, moim zdaniem, w sprzeczności z zasadą neutralności światopoglądowej państwa, a przede wszystkim godzi w interes dzieci, dziewczynek i chłopców, które potrzebują i mają prawo do mądrej, rozwijającej edukacji.

Szanowna Pani Minister, jak pisałam wyżej, list niniejszy stanowi początek korespondencji, jaką zespół Monitora zamierza prowadzić z Ministerstwem, Centralną Komisją Egzaminacyjną i innymi instytucjami oświatowymi. Działania Monitora Edukacji opierają się na założeniu, że dostęp do informacji z jednej, a dialog z partnerami społecznymi z drugiej strony, umacnia obywatelską wspólnotę. Rzecz jasna, jesteśmy małym zespołem, nasz głos nie jest powszechnie słyszalny. Tym niemniej na miarę naszych sił i możliwości do takiego właśnie budowania i umacniania wspólnoty pragniemy się przyczyniać.

Łączę wyrazy poważania i serdecznie pozdrawiam,

Anna Dzierzgowska, 31 stycznia 2012

Zobacz też:
List otwarty w sprawie matury ustnej z języka polskiego (sierpień 2011)
Matura ustna z języka polskiego - odpowiedź CKE (wrzesień 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży