Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

List do RPO i odpowiedź z biura Rzecznika

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Irena Dzierzgowska
Społeczny Monitoring Edukacji

Szanowny Pan dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00 – 090 Warszawa

Szanowny Panie Rzeczniku,
Zwracamy się do Pana z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie postępowania Romana Giertycha Ministra Edukacji Narodowej w związku z wyborem kuratora oświaty w Łodzi.

Zgodnie z art. 30 ust.2 ustawy o systemie oświaty kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu. Konkurs ogłasza wojewoda a kuratora oświaty powołuje i odwołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

W Łodzi pierwszy konkurs na stanowisko kuratora oświaty odbył się 22 czerwca 2006 roku. Wygrała go pani Beata Florek. Tydzień po konkursie (29 czerwca) pani Florek została zaproszona przez Ministra Romana Giertycha na rozmowę, po której Minister ogłosił na konferencji prasowej, że akceptuje wybór pani Beaty Florek. Jednak z powodu pewnych uchybień formalnych konkurs został anulowany.

Kolejny konkurs na stanowisko kuratora oświaty odbył się 1 września 2006 roku. Ponownie zwyciężyła Beata Florek.
Niestety od września do grudnia Minister Edukacji Narodowej nie podjął żadnej decyzji w sprawie powołania kuratora oświaty. Nie zaakceptował kandydatury pani Beaty Florek, ale nie przedstawił jej również żadnych umotywowanych zastrzeżeń. W grudniu Beata Florek otrzymała pismo od pani wojewody informujące, że nie uzyskała akceptacji Ministra Romana Giertycha. Pismo nie zawiera żadnego uzasadnienia. Jednocześnie został ogłoszony kolejny konkurs na stanowisko kuratora oświaty. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 lutego 2007 roku.

Szanowny Panie Rzeczniku,
Postępowanie Ministra Edukacji Narodowej oceniamy jako kpiny z prawa i łamanie zasad demokracji. Ustawa o systemie oświaty określa procedurę wyłaniania kandydata na stanowisko kuratora oświaty. Procedura ta została zachowana. Wygrała najlepsza kandydatka oceniona jako najbardziej fachowa i najlepiej przygotowana do pełnienia tej funkcji. Lekceważenie ustawowych zasad wyboru kuratora jest rażącym naruszeniem prawa. Brak uzasadnienia odmowy akceptacji pani Florek, brak decyzji w tej sprawie jest lekceważeniem kandydatki, jurorów oraz wojewody.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pan Mirosław Orzechowski w wypowiedzi transmitowanej przez TVN24 29 stycznia oznajmił, że Minister ma prawo do powoływania „swoich” ludzi na stanowiska kuratorów oświaty. Czy naprawdę Minister ma takie prawo? W jakim akcie prawnym jest ono zapisane? Według jakich kryteriów Minister dzieli ludzi na „swoich” i obcych? Wreszcie, jeśli pani Beata Florek nie jest człowiekiem Ministra, to może, przez prostą zasadę symetrii, Roman Giertych nie jest Ministrem pani Florek i nie musi się ona stosować do wydawanych przez niego rozporządzeń i decyzji.

Działanie Ministra Romana Giertycha budzi obawy o łamanie prawa, upolitycznienie urzędów oświatowych, kierowanie się w polityce kadrowej pozamerytorycznymi kryteriami. Jest także, i to niepokoi nas najbardziej, krzywdą wyrządzoną pani Beacie Florek. Dlatego zwracamy się do Pana Rzecznika z prośbą o zajęcie się tą sprawą.

Z wyrazami szczerego szacunku
Irena Dzierzgowska


Odpowiedź z biura Rzecznika Praw Obywatelskich:

Warszawa 9 lutego 2007r.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
RPO – 551018-X/2007/PM

Pani Irena Dzierzgowska
Społeczny Monitoring Edukacji

Szanowna Pani

Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w odpowiedzi na list z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie niepowołania Pani Beaty Florek na stanowisko Łódzkiego Kuratora Oświaty, uprzejmie informuję, iż Rzecznik w dniu 18 stycznia b.r. skierował do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej – Pana Romana Giertycha – wystąpienie w tej sprawie.
W przedmiotowym piśmie Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o przedstawienie wyjaśnień dotyczących stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy, oraz o wskazanie przyczyn niezaakceptowania wyłonionego w drodze procedury konkursowej kandydata na kuratora oświaty.
O stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich zostanie Pani poinformowana po uzyskaniu odpowiedzi od Ministra Edukacji Narodowej.
Z poważaniem
Piotr Mierzejewski
Specjalista
Irena Dzierzgowska, 11 lutego 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży