Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

List do kuratorów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Warszawa, 24 czerwca 2007

Szanowny Panie Kuratorze,
Prowadzę, wraz z zespołem, „Społeczny Monitoring Edukacji” – projekt finansowany przez Fundację Batorego, którego celem jest monitorowanie działań władz oświatowych i informowanie o nich szerokiej opinii publicznej. Interesują nas zwłaszcza te aspekty funkcjonowania władzy publicznej, które mają wpływ na demokrację i na przestrzeganie praw człowieka w Polsce.

Od pewnego czasu dyrektorzy szkół informują nas o dwóch, niepokojących zjawiskach. Pierwsze, to żądanie, aby kandydaci, w trakcie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, składali oświadczenia lustracyjne, lub oświadczenia, że poprzednio złożyli taki dokument. Takie wymagania niektóre samorządy lokalne wpisują w zasady konkursu. Chciałabym w związku z tym zapytać, jaka jest podstawa prawna tego typu żądań, na jakim formularzu kandydaci wpisują swoje oświadczenia, wreszcie, co się dzieje dalej z podpisanymi oświadczeniami? Czy mają one wpływ na przebieg konkursu? Gdzie są przekazywane i w jakim trybie? Co się dzieje z kandydatem, który odmówi złożenia oświadczenia o lustracji? Czy kuratorium oświaty badało zgodność z prawem regulaminów konkursowych i wymagań stawianych kandydatom przez samorządy lokalne?

Drugie zagadnienie dotyczy powoływania koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Jak informują nas dyrektorzy szkół, kuratorium wymaga, aby koordynator powołany był w każdej szkole. Nie zamierzam dyskutować o celowości tego działania, interesuje mnie jedynie podstawa prawna takiego żądania. W obowiązujących w oświacie aktach prawnych, ustawach i rozporządzeniach, nie udało mi się takiej podstawy znaleźć. Proszę zatem o wyjaśnienie, czy kuratorium oświaty zwracało się do dyrektorów szkół i placówek z zaleceniem powołania koordynatora ds. bezpieczeństwa? Czy takie zalecenie zostało sformułowane na piśmie? Jaka jest, przywołana w nim podstawa prawna? Czy i jakie konsekwencje grożą dyrektorom, którzy nie zastosują się do polecenia i czy zostali oni o nich poinformowani?

Liczę na szczegółowe wyjaśnienia. Równocześnie informuję, że cała korespondencja prowadzona przez „Społeczny Monitor Edukacji” jest jawna, publikowana na stronie internetowej monitora a niektóre zagadnienia znajdą się w raporcie, który zostanie opublikowany we wrześniu 2007 roku.

Łączę wyrazy szacunku
W imieniu zespołu Monitora Edukacji
Irena Dzierzgowska, 24 czerwca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży